Skip to main content

Full text of "Biblian Historia"

See other formats


397 on ferret fd§fennt oila fanfemfa pddtnieljena; fitta et find pt= 
tdnnt fitci, fttin £erra finutle fd§fi." 

Sftdin anfaran tttomion fat ©aul. £evra oil fjdnet 
jjallttftjana ^tjIfciatDd, ja !3§raelin maftafunta ei odut jddpd 
©aulitt fuhJulle. £dstd on nteibdtt oppiminen, fuinfa toaa* 
raflineu on epaugfo fnbdmmegfd ja fiitd feuraatoa tottelematto* 
. mmi§ ^ttmalan fanalle. !yo3 tafjbot £>erran tietlct pt>ft>a, ntin 
ota maarin pieutmini§tdfin epduSfon ja $umalaati tuottamat* 
tomuuben nritt)ffigtS fnbdmtnegfdfi. $ld peitd epattgfoafi, dldfd 
itfedfi puolegta; ofe fuufiainen ja nbnrrn perron ebegfd. £iuuba 
^evralle: $>erra, inina itgfon, onta minun tyauSfoani! 

Sun ©amitel oli laujuttut tuomioii ©aiilille, (dffi fjdn ' 
pbi§. $a (Saul ei fjdntd pibdtd, eifa pnnbd (jdntd rufoilemaan 
£ervaa Ijduen ebegtddn. f>dn ei nag niJnrtijwdii. 8uultatt>a8ti 
©attt ei mnoSfadu uSfonut, ettd ©amuelin anfarat fanat tam> 
fitodt toteen. 9Wutta eifoljdn Saul luield fabu ja Iddmtn jdlleen 
£>evran puoleen? Dntjan ntin moni mttuftn jumalinen t^nii- 
nen erefjtnttnt ja langennut, trann ttouSfut jdlleen ! SifBfjdn 
.£>erra toield peruuta fanaaufci ja ota ©aulia artnoiljiu jdlleen ? 
©itd ©atnuelfin Iuultatt>a8ti toitooi ja rufoili £erralta. 

©ilgctliSta Idffittmt ©aul ja ^onat^an SBenjatniniu ©ioe= 
aan. ©aulin luona oli not ainoaStaan Idfjeg 600 mieStd. Stint 
htrja ja peltnoibalainen oli !y§raelin fotatodfi taag tata nnfnd, 
ettei fe rol)jennut feurata funinga§tanfa taisteluun. ©autilta 
ei juinfaan puuttunut rofjfeutta, fun f)dn niin pienen ja uriela 
perdti IntonoSti ttmruStetun fotajoufon fan^fa ajettui toi^oUifeu 
leirin lafjeifnnteen. gili§tealai§ten ftturi fotajouffo, fun je £)a= 
toaitfi ^taeliit [otatnoiniain tDdljnnben, ei nriiprnttit leiriSfa SRflit* 
maaSfa, roaan Idffi folme^fa ofagtoSfa eri Ijaatoille maata f)d= 
ttrittdmddn. 

Slfiatn ndiii ollen tefi ^onatfjan u3fo§fa $umalaan il)> 
meellifen fanfaritnon, jofa antoi aifjeen ^graelin fttureen tooit* 
toon. Saljben afeenfantajanfa fan§fa Ijan lafjtee Qfili§tealai8teu 
leiriin. !3lmoittae§faan aifomuStaan afeenfantajalle.en janoo f)dn luuuteet uai)ua, immu pmjuu tuujum | i a nouit tuttulalle. Wattt* 
fttmmentd Qfili3tealai8ta mafaa jo maagfa. ^erva on ^onatlja* 
nin fanSfa; maa toapifee ja fanomaton pelfo ja foamntdStng 
lanfeaa giligtealaigten pddlle. Solo leirt joutuu ItiffeeUe; fje 
juofjetoat tdrate finite ja pafenetoat. ©aul, jofa miefjinenfd 
nriipni ,.@ibean ddregfd", oli fjuomannut oubot Iiiffeet gili§tea= 
laigten leirigfd .ja oli juuri aifeigfa fnfnd nlimmdifen papin 
fautta ^erralta tteumoa (artoatenfin foban fufjteen). Sun jnoffu 
giligteataiSten leirigfa eneni, fofofi ©aul miefjenfd ja Idffi toi= 
I)oIItfia toastaan. Ratteen nfjtni fol)ta 3 onat ^ an fefa ne %& 
raelilatf et, jotfa olitoat ^ili^teoIatSten paltt'eluffeSfa otket ; niin* 
mt)o§ fofoontuimat I)dnen tnfbnfd ne ^graelin miel)et, jotfa 
gili§tealai§ten pelmoSta olimat fdtfentnneet Sfraimtn nnto= 
telle. 9?nt noufi tai§telu fuureffi ja fota lemifi laajade. 
§erra auttoi 3 §raelia nim > e ttd l)e Ioittmt giligtealaifet ja 
ajotoat fjeitd tafaa aina Sljaloniin a§ti. 

^Srael oli taag faanut ifjtneeliifert tnoiton. giligtealaifet 
ajettiin tafaifin maanfa rajoide. !ya ^ottatfjan oli taSfa otiut 
fanfarina. ^ottatfjan on toinen ©ibeon, jofa taiStelee ainoagtaan 
^erran miefalla; fjanen vofyfeutenfa ja t»otmanfa on ^>erradja. 

SEoiton ja tafaa=ajantifen innoSfa toanttotti ©aul fanfaa, 
ettei fufaan faanut tnitddrf jnobd ennen iltaa. Sagfd hiniugaS 
tefi ajatteIeniattomo8ti, fi((d fjdn faattoi fanfau ftjuttci tefemddn. 

ja juotfee foaffofcen gorbania foEjbeu, muoboStaa Dscheban ja Much= 
maan ttialilla fapean touorifolnn. 9Join 10 minuutin tnatfan paciSfa 
Dschebasta lotyoaa tcigfa folaSfa faffi foonin muotoiSta, noin 30 mct= 
rin forfuiSta touorifuffulaa, joitten toalilla oletoa fola ei ole fuiu muu» 
tatnia oSfctia Ietoea. SRama fuffutat otoat famat, jotfa 9ftnamattu 
ntmtttaa 33oscg ja ©enc. %\e Dschebasta Muchmaasen fulfec ete= 
Idiiemman fuffulan eteld= ja itapuolitfe, ja fiertaa fittcn folnn lapt 
fuifemaatt pofjjotfemmatt fuffulan lanfipuolitfe. Santa tie on fjqroin 
j^rffa, ntin etta matfuStnroaifen ta^ttj^i tagjei nouStn poi§ rntfa§= 
etaimen feljagta. 398 tdtte:. „&t)ta on §erra jotafin toimitta ma meibdn 
fauttamme; filld ei raifaaii e§td £>erraa autta= 
ma§ta monen taf|i Ijartoaiu t'autta." £d§fd ndemme 
oifeata luottamuSta ^umalaan ja tobetttSta urfyoofttfuutta oman 
fanfan pelaStamifen tdtjben. 3 ona tf) an ticfi iySvaeltn fotajonton 
ljeiflouben ja peltr>on; rnpuStm oli fydn ndfynnt toiljoUifcn tooiman. 
3Kif)in oltfi l)dn itt»t tooinut luottaa mmtljun tuin ^umalan 
apuun? Slfeenfantaja fuoStuu Qouatljantu aifomufjeen, fttta 
fpbdn IjdneSfd on tjtjtd usiottjainen ja peltooton Run fatten 
fjerraSfanfa. 8ttfomu8tacm fyrjijffita totfyolUSten leiriin ei 5fona= 
tljart UntaiSfut fenettefddn, ei ebe§ ifottenfa. gfiliStealaiSten leirl 
oli fuffulatta ja tie finne fulfi rouorijolan [dpi, jonfa mnobo§ti= 
toat fafft jnrffdd falfiota, toinen poljjan puolella SDdfmaafen 
pain \a toinen eteldgfd ©ebaan pain. ^onatfyan j a tydnen 
afeenfantajanfa luotriroat pffin ^nmalaan; jentdfjben f)e ettodt 
tafytoneet omin pain toimia, toaan obottittmt merffid ^erralta. 
$onatf)an pul)uu fii§ tomerilleen, fttinfa ijeibdn tulee tefjbd: 
fun I)e Id£)e§tl)Uidt gili§tealai§ten toartiota, ilmaifeioat fye it* 
fenfd roirjoHifiUe, ja jog ndind taStetodt Jjcita ptyfnmadn alal« 
tanfa, fttfoin jddtodt f)e patfotlteen; mutta jog Jje fagfetodt 
fyeird Iuoffeert t)lb'§ furtulafle, fttloin agtuttmt l)e plb§, „ filld", 
fanoo 3>onatf)an, /4) erra on antanut fjeiban meibdn rafiim* 
me, fe olfoon meille merfiffi." 

©en jalleen Idljtetoat nuorufaifet rofyfeaSti toiljoMiSten 
leirid fofyben. Sun-Ije olitoat lafjelle rulleet, pilffaatout giliStea* 
laifet t)(t)ddltd enfin ^Svaelilatfia, etta clitoqt luoliin itfenfa 
Ipmnttdneet, ja faSretijat fttten nuorufaifia a&tumaan t)lM fyei= 
ban tpfbitfd. 3J?er!fi oli tapafuxuutt. ©itloin laufuu 3mia= 
tfjan afeenfantajalieen : „8l§tu tilb§ minun jdlfeeni, £>erra on 
antanut tyeibdt QjSraelin fdfiin." 9tof)fea§ti fiipedtodt moleminat 
„fafUldnfd ja jaltooittanfa" jprffdd rinnetta'*) nto§, ja fuffu* 

- i -i ni l ; tf,(„ . — ■• '■■- ,.f....t-, ,„.i;u.i»t.. ;. .r.:r„,. —i-i-- t; 400 Sanja tuli nimittdin niin lodjolfim ja ndlfdifeffi, etta f)e illau 
tultua faaliiSta teuraStitoat eldimia ja fbitodt ne toerinenfd, 
©aul ta^tjoi tdtd ^ntodffi te^bd fttla, etta ^dn rafenfi ^erratle 
alttarin. Mutta ©oulin ajattelematon wala oli toiela toa^dttd 
faattaa ^dnen poilanfa Qonat^anin htoleman n^riffi. Qonat£)au 
ei tietdmjt funin!aan t»ala§ta ja fiii metfdSjd ^unajaa. ©anl 
ta^toi toalanfa pitdd ja atfoi rangai§ta ^onat^ania fuokmaHa. 
Sanfa, jola muiSti ^onat^anin urfyean ttjihi, fuitenfin pddttd» 
indifnnbeKdan e§ti tdmdn. 

©aul taf^toi pnfnd Qfumalata pelf ddtodif end; Ij&rivatm* 
taa ^eiTatte alttarin, ja I)dn pitdd lujaSti fiinni toalaStaatt 
^erraUe. Xama on tofin oifein. 9J2utta iymnala fatfoo ft)» 
bdmmeen, ja ImttiaifuuS tjdnen fanaUenfa on enfiminainen 
e^to ^timalata pellddmdifelle itjmifeUe. We okmrne jo ebettd 
nd^neet, etta ©autiSfa ei enda ollitt tdmd fuuliaifuuS e^ednd. 
$o§ i)'cm olifi'ottut fnuliainen |>erran fattatfe, niin oliji ^dn 
tu((ut JDarjellufft tefemdStd niin ajattelematonta toalaa ^errarf 
nimen fantta, jofa toala oli Ial)tenttt ^dnen oma§ta mie!iteo§» 
taan, ljanen faaliin» ja fiuinian^imoStaan. 

Igexxa ei pane uljfatuomioitaan ^eti tdntdntub'n; ^dneUd on 
o'mat tienfd. £>erra antoi ©aulille tjaUitfijana' mene§tt)§td ja 
funniata i^miSten ebeSfd. ©auli§ta tuli tnoittori!a§ ru^tinaS. 
^>an ajui ebelteett ©i&eaSja-itinart iiiitddtt funintaattiSta lot?" 
toa. • aJfutta I)dn fofofi luoffeen faiHi „jatot ja todfetodt jota= 
mie^et", ja ajetti niinmuoboiit maftiiaifen ja tooimaKijen fota» 
jonfon. Sldmdn aroulla ^dn nBprnntti ja ranfaifi laifft Q|§raeliu 
toi^odifet. ^Jaitfi jo ennnen ntainittuja Slmmonilaifia feld gilis» 
tealaifia, joitten fanSfa ©aulitla oli fota niinfauan fuin ij'an 
eli, fori ©aul toiela ibdSfd 5W o a 6 i I a i \ i a, po^joifeSfa 
@ t>r t a ( a i f i a („3o&an*]fumnfatta") ja etela§fa @ b o m U 
laifia toaStaan. KaifftaKa olitnat ©anlin afeet tooittoriffaat. 

®) 3" on n maltnfuntn oli ©amnSfoSra pof)jotfeen aBolimc- 
ren- ja ©ufint roirran roalidn. 401 

S^raelin nfnmiiSalntfin laajentuittmt itddnpdin (Sufrnt toirvntt 
forpeen faaffa (1 Stif. 5, 8—10). 

^Srael oli fife faanut $erran jofjbatuffett fautta janfnrb 
funinfaan, jofa tnei roaltafuntaa fttd woimaii ja loi£ton fuf* 
fulatn foljben, joSfa fe ©anribtu ja Salomon aifana ftjaitfi. 
©aul ofoittt t)allitfija=fttft)dnfd muillafiu aloilla; otfeuben t)av= 
ra3tuffe&ta f)dn (luuttnniaSti ©amuelin pnmmbgtd) njoi notbat 
ja tnelljot poi§ manSta (1 ©am. 28, 3). gifb ©aut ollut 
fuuri ja onnellinen funingag, fun f)du jaioja fanfaritbitd toi= 
mitti? ®ifb 3$ rae l ollut onnellinen fjanen fanfarinialtiffanfa 
alia? Onni on $umala§ta. Suninfaau ja fjaneit ^aICitfe= 
litonfa lDaltafiinuau fuuruuS ja onni riippuu jtita, peljdtddnfb 
|>evraa ^-umalata ja pibetddnfb fjdnen fananfa ja fadttjufd 
(5-3Jtoof. 17, 19). ©aultn ft)bdmme§fd oli jo, niinfuin otem= 
me naljneet, tottelemattomuuS faonut fijaa.- Qo§ Ijan. td3fd 
tottelemattomuubeSfaan ebistnt), filloin on ©aulin fefa fjdnen 
roaltafuutanfa fuuruuS ja onni menutjt. SKutta jo§ I)dn, ottaen 
toaaria ^erran utjfauffeSta ©atnuelin fautta, tefee parauuuffen 
ja palajaa jdlleen £>erran luo, jola uubiStaa fjdnen mielenfd, 
ftlloiu on niiela onni foittatna ©aulin fjallituffelte. $of)ta onfin 
foetuS tapafjtuttia, jofa on ofoittawa, fumpaanfo fuuntaan 
©aulin eldmdn tt)aellu§ not fddntnt). 

,§>erra oli jo emteu (2 2Koof. 17, 14) ufjannut fjdnrittda 
Stmalef ilai^ten *) fanfan, ja SOfoofeS oli fiitd muiStuttamtt ^oo= 
fuaa. 9tt)t oli tdmdn fanfan fnntimttta tdnnnd, ja |>erran ou 
feat foSton tuomiot fof)taauiat fttd. ^terra antoi ©amuelin 
fautta fdSfnn ©aulille, ettd f)dnen piti Inbmdn Slmatefilatfet ja 
rte firottuua perdti tjufuttaman, liiin ettei f)dn fadStaift fetddn, 
ei ifjmiftd eifd eldimid. ©aul laffi Slmalefilaifia toaStaan. 
tfclaimtSfa **) f)dn lufi fotawdTenfd; 200,000 afemieStd oli t)d* 
nelld ja$uuba§ta nfftnddu 10,000. Sun ^dn tult §lmalefilai§= 
ten faupunfiin, piiritti Ijau fen ja antoi fd§fnn Semtitfiifille,***) :i: ) ffatfo f. 199. 

* |: ) ^juubnn fumun etclchajnlln, 

***) Sotfo f. 2fe9. 404 mureljti. ©aulin oli fyexxa fyntjanntjt; omaa tictdnfd Ijcm 
ntot fact roaeltaa. !ya nSma omat tiet ttrierodt ©aulin aSfel 
agfelelta etemmaffi poi§ 3 uma t a§ta - 

©ainalla fttin me ©amuelin fangfa mnrefybimme ©aulitt 
tofytaloa, tulee meiban ottaa toaari niigtd opetuBfigta, jotfo 
tdmd fertoniug cmtaa. ShmliaifuuS perron fanatte, |>erran 
tajjbolte, jonfa l)dn pt)I)d§fd 9taamatu§fa on tlmotttcmut, on 
todlttdmdtttim&n tarpeellinen afta. $fyminenpaabuttaa"'itfenfd, 
jog tjan tjntmartafi Qumatan fanan toaatimuffen ja fuitenftn 
jdttdd fen tdtjttdmdttd. Ihm 9?aamattu eftm. fanoo: ,Ma> 
eltalaamme fott>eliaa§ti, niinfirin pditodUd, ei titonfnomifegfd, 
eitd juopuniifegfa, — — ei riibagfa eifd fatenbegfa", ja me 
tdmdn uStomme Syitmalan fanaffi fefd Eafitdmme, mitd-tdSfd 
meiltci ttiaabitaan, ttmatt emme fttttenfamt fjtCtitfc Ijimojamme, 
niin paabutamme itfemme ja joubumme ttmfyiteHen QumalaSta 
toteraaffi, fturitta futtrfafin ulfonaigta frigtitltftitjttd noubat* 
tatftmme ja mitiMe toafituttaiftmme ugfogfa pnjtjttkimme. Sfta* 
ni, moni Ijeranntjt'fctStittt) on tdttd laifia, fomoin ton ©aul, it* 
fenfd nnetetltyt ja paabuttanut fefd allanut ttiaeftuffegfaan luu 
fua fitci tieta alagpdin, jola fabotuffeen trie. — 9lmta minulle, 
jioifani, fijbainmeg; ja pitofbbt ftlmos mtttuii tieni (©an. 
23, 26). 405 3)oiutbi8tn 3efuffeen ftriStuffetn a3ti. I. $utoib. 
A. jpanni) fiasroatefaan fiarfttmjston fiottfusfa. 51. tniotH luoiDeUnan fuutufaafft. 

1 ©am. 16 t. 
.(¥f. 23 in 19). 

ffiuningoS ©atoibin tanSfa noufee ^graelin toaltafunta 
forfetmnitHeen. ©atntb tootttaa ja fuftStaa faiffi toiljottifet fefa 
laajentaa ja jdrjeStdd toaltahmnan. $)att>ib on $§raelm 
toarfinainen fanfarifuningag. 3Kutto tjan on int)B§ „mie8 |)er= 
ran fnbdmmeu jalfeen"; fatten puoleenfa fatfotoat faiffi $8= 
raelin Ijurgfaat. £>almb f)itr§faana ja tooittoriiffaana fjatlit* 
fijana maltafunnaSfaan on SrtStuffen eftfuma. ©annbin fu= 
touSta ja l)itonee£ta [tjntqi SrtStuS, ja profetat futfutoat $ri§« 
tu§ta £>att>ibin pojafft. ttufi, tdrfed aifajaffo QSraelin IjiS* 
toriaSfa alfaa $)attrii>in fanSfa. 

®att>ib ei wield f)eti Mjta taunt funinfaaffi, fun @aul 
fjtjljdttiiu. ©aul, maiffa Enjtjdtttjtta, oli fuuinfaana fuole* 
maanfa faaffa, ja 3)ahnb fat fauan aifaa fdrjtd toaStoinfaty* 
mietd ja tnatnoa, ennenftrin Ijdn tult funinfaaffi. ©atoibtn 
IjiStoria ja famalta folma§ ofa tdtd firjaatnme alfaa fuiten= 
fin jo ©atoibin moiteletnifeSta funinfaaffi. 9JJeibdtt tulee 
nimittdin fatfella ©aroibta SriStuffeu efifutoana niin fjtjnun 
Ijdnen fdrfimt)ffi§fdan ja toa§toinfdt)mifi§fadn, jotfa olitoat 
tjdneUe fagtoatuffeffi, fuin Ioi8toifa8fa funinfuube§faari. 

©amuel murefjti ©autta. Sttutta £erra oli ©aulin 
I)t)Ijannt)t, ja fentafjben l)dn antoi faSftju ©amuelilte mennd 408 fade nnnd Iat)jojo funinfaau'e. Stain tuli fits 35att>ib' enfi 
ferran ©aulin luo; ja Ijdn tuli fiminf aalle raffaaffi, 
-niiu etta ©aul ottt fydnet ajeenfa fantajofft. Sun palja Ijenti 
aina toatoafi ©aulia, niin foitti ©attiib I)dneit ebeSfanfa; 
taSta „ftrirtt)oitettiin ©aul ja tuli paremmafft, ja pafya, Ijenfi 
laffi t)dne§ta." 

Sailetifin oli £>att>ib lapfuube§faan ja nuoruube£faan 
faanut opetuSta toanljemmiltanfa. §an oli fyeilta oppinut 
tuntemaan ja paltoelemaan ifaiitja 3 ltn talaa. ^5aimeiie§fa ol= 
Ie§faan oli ©attrib jo nuorena fyarjoittanut tjarppua foittantaau. 
g)ffinaift)t)be§fd febotla pit artoatenfin ufein lauleli ja foitteli 
t)li§tt)§ttttrfia £>erralle. $a fatfolaa, luinfa '£>erra oljjaa 
tdgfci afiat, etta tfimfi fjancit foittonfa tuli ttmlifappaleeffi, 
jonfa fautta ©atpib tuli funtnfaafltfeett tjomiiit ja tjljtetjteen- 
©aulin fanSja. — Janata on ajatetla Namibia foittajaua 
©aulin ebe^a ja ©aulin tt)irit>oittajaita. §evran luoitelentan 
futtinfaan tatjtnn alfaa eldmamurania filla, etta fjait patoelee 
ja mirwoittaa ftta, jonfa |)erra oli I)t)Ijannt)t, ja jonfa jalleijetft 
funinfaafjt Ijatt oli mdavdttt). 9Min (aSwattaa §erra omiaitfa 
nbtjrntjteen. Janata on mnbsfin fatfella, Euinfa ©amib jo 
alu§fa ja t)t)S eteenpdin jattaa forotuffenfa atoan ferran t)aU 
tuun; fjan obottaa tnaan ja palroelee not)rt)t)be§fa. £>ntDa on, 
jo§ mefin tuoimme fauoa ©atoibin faitgja: ^utttala ! ftnS olet 
Mtinutt nuormtbcSttnti opettamtt, jmtfifibeii mtiitt tultStan finun 
tluncitiig 0J3f. 71, 17). 52. $nh)tl> ja (Soling. 

1 ©am. 17 I. — 18, 5. 

gftltStealaifet oltoat taljan atfaan, nttntutn jo on fanottu, 
$§raeltn tt>aarallifimpia toiljoltifia. (Samuel ja ©aul oltoat 
Ejetbat jo l&bneet ja moittaneet, mutta Ijetban toaltanja ei fen 
fautta toteld fufi§tunut. 9?t)t i)e fofoontutoat taa§ fotaan 
^§raelta maStaan, fjtjijffdfitoat ^uuban alueette ja afetttoat 409 leirinfo ©of on*) ja 2(fefan roafiHe. ;Kdf)tdtt>d§ti oliroat \\t )aa* 
neet tuutta ©aulin fmiffdmielifytjbegta ja fiitti feuvaatt>a§ta toi= 
mettonmubeSta ja fatfoitoat nt)t ajan jopiroaffi fo§taa roan* 
Ijafie roiljollifeu'een. ©atil fofofi mtjfa^ fotaroafenfa ja afettui 
Ieiriiti „tammi(aaffoon." .©una majailittmt nt)t fotajoufot toiS= 
tenfa roa§ta§fa, toinen toifetta ttmoren rinteella, toinen toijelta, 
laaffo rodlittd. (Si ollut ©aul enaa foma fuin ennen ; f)dn ofoit* 
taa tdsfd fuurta toimettomuutta. £erra ei antanut tjaneHe mi* 
tddn tieurooa, — SRaamattu et ferro mitddn |titd, fyfoifb ©aul 
ebe3 jttd — , eifii ©amuelfaan feifonut Ijanen itnnatlanfa tjdntd 
neuroomagfa ja roljfaifemaSfa. £>ma§fa mieleSfd afui epdilnS 
ja raul)attomuu§. 

©itloiu a§tui ala§ tajangotte gili§tealai§ten IeiriStd tyfft 
tnieg, ©oltatlj nimeltd, ©atlj't^ta t otoifin. £>dn oli „ 6 ftjmidrdd 
ja fdmmenen teroet)ttd" **) pitfd. SBaSfipufu oli tjduetla t)Ud, 
roaSfipiiffi riippui fjavtioilla ja faut)i§taroa feit)d§ oli fdbeSfa. 
£dnen pantfarinfa painoi 5,000 fiTIta ***) ja fjaneti feifydaiifd 
rauta 600 fiflid. Xamix ulja§ ^iliStealainen feifoi ja fjuufi 3§ 5 
raelllaifide, fe^oittaen tulemaan f)dnen fanSfaan faffintai§teluuu. 
2)lped§ti fefyuu f)dn, ettd jo§ jofu mie§ Q§raeh§ta fyanen nioit* 
taift, niiit tulifiroat giliStealaifet ^Sraclin palroetijoiffi, nuttta 
jo§ l)dn rootttaifi, niin pitdifi ^fSraelin palroetfa giliStealaifia. 
Si tjffifddn 3>§radi3ta robjeunut mennd b,dnen fanSfaan taiSte* 
luun. „©aul ja fofo Qgrael pelfafirodt fuureSti.* i£dma antot 
giljStealaiftUe aifyetta pilffaamaan ja ferMauffeltaan tjapatfc* *) SKylgjaan Schuweikeh, josfa totjtt)i) paljon tafennuSten 
raunioita. 

•*) 3§raeUtai§ten' pituuSmitoiSta mainiltafoon {euraaffiat: 
1 SRiufu = 6 fft^ttiiraa. 
l Sonata = 2 Sffiaaffao. 
1 SBJnaffa = 3 SMmmenenletoeQtta. 
1 tatnmenenteroeljs = 4 ©ormenleroe^tto. 
$o§ tjlft ftylmatci olifi, niinfuin atiueHaan, meibon mitaSfa 
noin 484 mm ell tfiljeS 20 tuumaa, niin ©oltatljin pituuS tulifi 
olemaan noin 5 meibon fgtmarcia. 
***) ©ifliSta fatfo. f. 227. 410 mddn fofo ^Sraelin fotajmtffoa. ^ola aamu ja efytoo aStui 
f)cin ferSfaten efiin ja tefi tdta tefoo 40 pdirodd. 

®un fota oli olfaiiut gfiliStealaiSteu fan§fa, Idfft T)moib 
©aulin ttjtba fottanfa jatteen. ©ietfd faitfi E)dn ifdnfd lampaita. 
uiinfuin ennenfin. £)aroib oli ttrielfi nuorufainen ja fofematon 
fotaan, jonfatdljben 4)fin ei rooinut feurata ©aulia. 5 JJdt)ttdd 
filtd, niinfuin ©aul ntit fotaifigfa toimtgfaan olifi 35atoit»itt ja 
fydnen foittonfa fofonaan unofjtanut. ®aunb taa§' ei futtnianfyi* 
moSfa pnrfintjt mufaan fotaan eifti ebe3 ta£)tonut jddba funinfaan 
tatoon, ttman t^tjttjt olemaan paimenena fotona. Stoma ofoittaa 
erinomaista notirnnttd nuorufaifegfa, jofa oil rooibeltu 3§ra» 
elm funinfaaffi. ®amibin niJtjrntyS agtuu roield ndfnroiin toi» 
feSfafin foljben. ^\ain folme toanljinta poifaa oliroat ld£)teneet 
3§raelin fotajoitfon fanSfa fotaan. Srddna pdirodnd faSfee 
Qjfoi poifaanfa ©aroibia menemdan fotajoitfon luo tiebttStele* 
maan roeljtdnfd, fuinfa f)e tooiroat, ja famalla ttriemddn fyeiile tui- 
toatuita tdfyfdpditd ja leipid fefa pdamieljede juuStoja lafyjaffi. 
Qa 35atoib Idfjteefin matfaatt, u§fo(life§tt fantaen ruofata* 
ttmroita. 

®un £>aftrib tuli Q§taelilai§ten leirim ja Idffi fotarintaan 
tapaamaan meljidnfa, ndfi fjdn tjlpedn QfiliStectlqtfett ja fuuli f)&= 
neit pilffaatoat fananfa. 9Jft)o§'fin futtti f)dn fanfalta, ettd tunin* 
gag ©aul oli htroamtut antaa ttittdrenfd fide, jo!a §ili§tealaifett 
IBifi, fefa tefybct fjdnen fufunfa toeroSta tonpanfft. 35atoib ft)ft)t), 
mitd fide annetaan, jofa „ottaa fydmdiSttiffen poig 3§rae= 
liSta", ja tjuubafjtaa tjarmiStuneena : „SDlita on tdma mnpdrts 
leiffaamaton ^tltSteatainen, jofa f)dpaifee eldmdrt ^umafan lota* 
jouKoa?" 9^at§ta ©atotbtn fanotSta me fetoa§tt ndemme, mtfd 
luottamuS 3§raelin i^umalaan ja mitd urfjoollifttuS afui nuoru= 
faifeSfa. £)an tietdd, ettd lyumala ei anna itfeanfd pilfata, ja 
fydnen rintanfa on peltooton ^umalaSfa, aiman niinfuin p. apo§= 
toli Iaufuu: 3«>§ ^umala onmeibdn ebeStiimme, fula loot otta mcitii 
WoStoon (IRoom. 8, 31)? 9?im forfeita aftotta oli ©atotb oppt= 
nut paimenlaitumefta. §dnen padtbffenfa on not pian tefjtn. 411 $un tj'cm fanfan ilmottufjen fautta ja ©auttn futfuSta tulee hi* 
uinfaan eteen, fanoo SDanrib: „$Ifoon fenenfddn ftjbdn (jam* 
mdgtnfb f)dnen tdfytenfd; finun palmelijaS fat) fotimamt fitci fti- 
listealaigta toagtaan." ©cuil tattoo enfin jDatoibta eStdd ta§td 
fjdnen aifomuffeStaau. SKutta ©dmib fertoo atoomielifeSti, fuinfo 
I)dn paimene^fa olleSfaan olt Ittonnt jalopeuran jo farfjun, jotfo 
oliroat tulleet lampaita raaStamaan, ja fanoo uSfon rofjfeubeSfa : 
„9iiin on tdmd nmpdrtleiffaamaton giligtealatnen olema futn 
nffi niiStd, fitld l)dn on pilfannut eldman ijumalan fotattnifed." 
§dn laufun nnela toafuutnffenfa Qumalan fatffitoalttaaSta atnuS* 
ta ndtn : „|)evra, jofa mimin pela^ti jalopeuran ja farljun fd* 
fistd, l)dn pelagtaa minim tdman Q-ifiStealaifen faftStd." Cap*, 
feflineu n§fo ja Iuottamu§ ^umalaan tefi nuorufatfen £>a)mbin 
ndin roljfeaffi. 9?pt ei ©aul endd maSruStanut, moan fanot: 
„Wene, £>ena oHoon fimm fangfag", ja antoi pufea oman fota* 
putitnfa ©aimbiu padlle. SQJutta ®a>oib Ijeitti tottumattomuu* 
tenfa tdfjbeu tdman pultmn jdlleen poi§, ttmutft toiifi ftlecita 
rimed ja laffi ainoa^taan lingotla*) roaruStettuna gfiligtea* 
Iat8ta maStaan. 

£d§fd a§tuu faffi taiStelijaa maStatugten. Somen, jolla 
on fuuret niumiinteoimat ja fyirmuifet fora=afeet, a8tuu nlpednd 
ja pitfaten, mieldpd firotlten mdfjdpdtotSta magtuStajaaufa, jofa 
roljfenee tutta fjdnen filmdinfd eteen. „!£ule tdnne minun tnfb» ■ 
ni", Ijuutaa fjdu, „mind annan ItfjaS raimaan Iinnuitte ja lebon 
peboide." £oinen, jofa on maatimaton nuorufainen, vientdd 
efitte ainoaStaan Ititfo fabeSfci; mutta fyanen taoitnanfa ja tur= 
manfo on ^>erra§fa, jonJatciljben fyatt ei pul)U fer§fcutffen ja pil» *) 8tnXo olt ennen muonoin paljon, mtjoSfin fobaSfa, faty* 
tctrg afc. ©itfyen fa^tettitn natjfaljiljna tai muuSta aineeSta tefytlj 
toafyoa toyo eli fotjft, jofa fe§felta oti miitjan femeampi. Sinfooja 
ottt molemniat paat fateenfa, pani fttoen tat»i Qniptitiaijen Itnjljluo* 
bin f)il)nan fc§feUe, tjeilutti linfoa muutatnia fertoja paanfa tympiiri 
jo pooSti fitten toifen poan fyiljnasta irti. ^aitaioat linfoojat lotit= 
ttttjcit afettanfa fuuretla looiniatla ja tarffuubello. 412 fan fauoja, ei mtjtfSfddn peltoon faitoja, maait u3fon rofjfeita fa= 
noja. Jperra Qebaott), 3$raelin fotatoaen $umala, on fjdnen 
fauttanfa foStatoa gili§tealaifen pilfan, „jd fcfo tdmd feura* 
funta", niin fnnoo l)dn lopufji, „on timmartattid, ettei Jperra an= 
ta miefan eifci fetfjddii teaetld; fiUd fota on .fjerran, ja Ijdn antaa 
teibdn meiban fdjttmme." SRain pufjuu £>atoib ja rientdd fuo-, 
raan fofjti giliStealaiSta ; l)dn (infoaa ja tixoi fattuu gilt§tealai§» 
ta otfaan, niin ettd f)dn (anfeaa faStooitfenfa madman. 9h)t 
juoffee $}atoib faatuneen luo, loetdci l)duen fuuren mieffanfa 
tjuotragta ja fjaffaa gili§tea(aifen pddn poiffi. — ^umalatt 
toaltafunta olt fmtren moiton faamtt, ja pilffa ^Sraelin 
^umalata fof)taan oli fo§tettu. 

Sun gili§tea(aifet nafiwdt, ettd fyeibdn roafelmmpanfa 
tSUd lailia faatui, I)dmmd3tt)itodt f)e ja aifoitoat paeta. 3Srae» 
(ilaifet taa§ Ijerdttitodt rofjfeaSti fotafjuubon, ajohuat gfiliS* 
teataifta tafaa ja tihtodt fjeibat aitta (jeibdn omiin faupun* 
feibjnfa ©atfyiin ja (Sfroitiin agti fefci rt)o§tit»at ijeibdn teirinfa. 

©atoibin urljoottifen toon jol)bo§ta olt [iiS @aul ja 
QjSrael faamit lotStaroan ttjoiton giliStealatfteta. Jperra olt 
natn jofjtamtt aftat. Seaman fautta ©atoib tult (afyempadn 
t)l)tet)tcen ©aulin Ijuoneen fattSfa, jofa nljtet)§ tjanelle tnli fat* 
leraffi-fouluffi; fen fautta fadnttji mtjo? 3§raelin fanfan fjuo* 
• mio ©atm'biin. ©oliattjin pddn roei 35alt>tb (luultatoaSti toa§» 
ta ftttett fuin fyan olt funitifaalfi tu(htt) ^erufalemiiit, ja flatten 
ntieffatifa • inei Ijcin fotiinfa, joSta f& fttten joutiti tobiStuffeit 

tnajaan mutStomerffina faitytettatodfft. 

©anl olt fotaifiSfa toimisfaan unofjtamtt ©atotbtn, at^ 
nafin fjdnen fufnnfa ja fotinja. ©entdfyben tiebuStelt f)dn nt)t 
tappelun jaljegtd, fenenfd poifa £>att>ib oli. 3 onat ^ an r ©aulin 
poifa, tdmd urfjo oilmen, u§fo((inen ja pul)ba§ft)bdtnminen nuo= 
r'ufainen, fiintni tdmdn tapauffen jofjbogta ©amibiin. ®uinfa 
rooifi toifin o (la fa an ! -Jfuorufatfet ndfirodt ja tunftrtmt toinen 
toiftgfaan 4owart nSfoa jn urtjooUifiiutta, mifd (jetbdn oma§fa 
rinnasfaan afni. ^pe tefiiodt (iiton fe^fendnfd, ja „3onatl)an ra- 414 pelfdd, etta ©atnib, 3(umalan antaman onnen ja fanfan fuofton 
fcnmattainana, weld tulee funiufaaffi. 9^t f)dn ImtltatoaStt 
mui§taa ©amuelin fanat (15, 28) ja aatt>i§taa, etta fe ©aulia 
„parempi," funinfaafft ainiottu, juuri oli £)annb. 

Gsi mifdan muu mot ifjmifegtd fateutta ja va'd)aa ajaa poi§ 
ja fjdtteu fobdntdnfd puf)taaffi pegtd, fuin Qumalan anteeffi 
ontamug fjanen $oifanfa toeren fautta. SRutta fun et ©aul 
turttmimut ^umalan armoon, — ^tjtjattt) fuin oli, - - niin 
jdt l)dn fateuben ja ttritjan' ttmltaan. |)dn fatfoi jDaroibia jul= 
min jttmin" „ftitd pdittmStd ja aina fitten." 9tt)t feuraa pitfd 
luettelo ©aulin roainon-- ja murf)an=t)ritt)f[id 35anribta<nia§taan. 
©t)t), miffi £>att>ib itrield jonfun aifaa ebelleen oli ©aultn luona, 
ttmiffa tdma oli te^ntjt murljamnritnfjtd tjdntd waStaan, on tja= 
ettattm ©aultn taubiSfa. Sun pal)a tjentt toaitoafi ©aulia, filloiit 
tjdnen nufjanfa purfautui; toijtna aifoina tt>oi l)dn taa§ olfa 
letoollifempi ja fjillitd itfenfd, eljfd fotjbella S5att)tbia n§td» 
tt)alltfe8ttfiu. 

$o toifena pdirodnd (luultatoaSti fenjalfeen fuin t)dn oli 
fotia tullut), fun pafja I)enft ttmitoaft ©aulia ja f)du „ennu§ti 
(oifeemmin: raitoofi) fotona f)uonee§fanfa" ja ©atoib foitti fydneu 
ebeSfdnjd, uiinfuin f)dn jofa pdtod tefi, ftjoffi ©aul fei= 
I)ddufd ©annbin perddn; inutta ©atuib „tt)dltti faffi fertaa." *) 
- ©aul ei tdtd tefoaan fatunut, [ilia §erra oli IjdneStd 
luopunut.' $an rupefi n>aan pellddmddn Namibia, filld l)dn 
ndfi, ettd £>erra oli ©atcibin fan§fa. 

$o§fa ©aul petfafi £>an)ibia, laljetti fjdu I) duet 
luotanfa ja afetti 1000 miefjen pddllifoffi 2Rutta $erra 
oli ©attribin fan§fa, niin etta 35att>ib „oli toimellinen fai-- 
figfa teiSfanfa", ja faiffi fahfa rafa§ti fjdntd. 

©itteit taljtoi ©aul fjufuttaa ©atoibin gili§tea= 
laiSten fdben fautta, ja lupaft fentafjben tt>anl)imman *) X&mix on tymmavtettotoa jofo niin, etta ®aiuib teti faffi 
toalttalBaa liifetta, tnf)i niin etta ©aul ennen fyeittoaan fdjbeStt 
tatjtafi feifyaallaan. 413 fa§ti ©attribia ntinfuin omaa jt)Mntaitfd. " fflutta ©out otti ntjt 
©attribin mie§tenfd jouffoon ja afetti Ejdtieit fotamieSteufd t»It; 
jo ©attrib „oli otoUinen fatfelte fanfaUe, nttn mt)b§ ©aulin 
palnieltjoiHe." 53. tatuilmt fttritmtjffct ja itxiinu. 

1 ©am. 18, 6-27 I 
"0<Pf. 59, 56, 34, 52, 54 7, 57). 

©aroibitt -forotuS et tapafytunut tjfytdimttaifen mnbtdftit)* 
mifen ja omteUiSten tapau^ten fnutta, moan KirfimnSten ja mat* 
non lapi. Sftiin oti ^ofefinfin fagmjt: trim ptti mt)b3fin oleman 
^efuffeit SriStutfen roaeUuffen tddlld maan pddlld. SattitbiSfa, 
td§fd ijur§faa§fa nuorufatf*§fa, toteutuu nnt tatibefCtfeStt tdmd 
p. 9tpo§toItn jana: tylutta mt)o» fatKtett, jotfa iumalifc8ti 
3efulje8fo tfrtetufjegja clSa tn^toioat, plta.it toainoa ffirftmiin 
(2- 53m. 3, 12). 

Sun @aul palafi foba§ta fotianfa, tulilrat ttmimot ta'u 
fi§fa faupungei§fa, f)cinta lraStaan ilotfilla lretfitiUa ja l)t)ptnlld 
fjarppujen ja fanteleitteu *) faifueSfa. §e gltgtiirat fcfa ©aulia 
etta Saioibia foban fanfareiffi. §e lauloiirat: „@au( IBi 
1000, mutta 1)ait)tb 10,000." 5d§td iDaimojen t)li§tt)§Iau 
luSta fjerdfi ©aulin fateuS, jofa fatten tt>df)tte(ten ftitjttn' niifyaffi. 
©aulin olifi pitdntjt iloita iroitoSta ltriljotfiSten t)li fetti fiitafiu, 
etta ©attribia, fjdnen uuorta fotamie§tddn, nt)t fanfarina t)Ii§» 
tettiin, filld Sanubfyan oft fuurimman fanYnritobn .tefyntjt. SQhttta 
fateuben pafya fyenfi, tutten muttten tottiertenfa Itfaffi, otti ©au» 
Kn nt)t iraltaanfa. CSnfi ferran epdilee f)dn nnt ©attribia; l)dn 

*) SRaarmiturt fomitean uubegfa laannSffeSfa on oifeammtn 
faannettri : „t r u m m u i 1 1 n ja f o I m i f f n i 1 1 a", jotf a oliroat cri 
aamSfa Ijelifetoiii foittofonetta ja joita enimmiiffeen fatitettiin fnnfnn 
fegten tnulun faestamifeen ja fytyptyn jofytona. 3 un,n ' an P a ' 1De ' u f' 
fegfa, etittain temppeligfa, fatytettiin fjatppuja ja fanteleita, 
jotfa ottiat fie(i=fotttofoneita fcfa ctymfialeja ja £) u i ( u j a. 415 ttjttdrcnfd Stferobin tjdnelle itmtmoffi, jo§ Ijdn „.£)erran fotaa 
fotifi." ©en it>ddrt)t)ben, minfd ©aul oli tefynnt, fun f)dn ei 
ollut fttd 35att)ibille antamit, mifd oli ©oliatfjin fantajaCe Iu= 
ftattu, tafjtoi ©aul .nnt tdtta laitla fjtjtodffi tefybd. SWutta fatfo 
tdSfd toa§ £>aftibin not)rt)t)ttd ja luottamu<?ta Qutualaau; Ijan 
ei ©aulilta inaatinut luroattua palKaa, ja fun ©aul fjdnelte nttt 
lupafi tnttdrenfd, uSfoo fjan funinfaan refjellifnnttd ja laufuu 
roaan oman mttdtt'iSmtjtjteuffi tulemaan „funinfaan rodlcnffi." 

35attnb falni onneltifeSti fotaa £5*iItSteaIaifta maStaan, 
mutta ©aulin ttjtat 'JKerob annettiin fuitenfiu t o is 
f elle — SSMfjan palja Ijenfi oli fii§ tetjnnt Itttott ©aulin ft)= 
bdmmegfd petoffen ja roalfjeen Ijengen fansfa. 

£>erratta on omat tienfd. Wtifal, ©aulin toinen tntdr, 
rafa§tt Namibia. Sun ©aul fai fen fuulla, oli fe l)dneu mie= 
leenfd, filld l)dn ajatteti, ettd f)dn ntjt faifi £>att)ibin I) el* 
pommin tjufutetuffi $ili§ tealaiSten fatttta. . 3fdn 
fnbdn ja raffau§ omia lapfianfa fo^taan oli fii§ mno§ f)d= 
toinnnt ©atiliSta. $otta ei ®attnb paljan aamiStaifi, pufjutteli 
©aul mietjidnfd, ja ndmd etjbotteliroat ©attribute, ettd l)dn nnt 
©aulin juofiolla rupeaift funinfaan mdronffi ja l)uomenlaI)jaffi 
toifi tobiStuffen 100 gili§tealaifen tapoSta. £dmd felpafi 3)a* 
ttribille, fifla t)dn nljd ttrield piti itfenfd fyalpana utin fuureen 
funniaan eifd tiennnt peljdtd maaraa tdsfd aftaSfa. $o ennen 
fuin inddrdttn aifa oli fulunut, oli 35aftrib mieStenfa feralla 
Itjonnt 200 giliStealaiSta. Sfttjt autoi ©aul tjdnelle tnttdrenfd 
9JiifaIin roatmoffi. £>erra oli ebetteen ©ahribin fan§fa, niin' 
ettd l)dn dgfen fnttnneeSjd fobaSfa giliStealaiSten fangfa tefi 
afianfa toimeltifemmin fuin ©aulin muut palmelijat, ja fjdnen 
nimenfd tuli fuuluifafft fanfan fe§fen. 9Wutta ©aul pelfdfi 
Namibia wield enemmin, ja „h:Ii 3)anribin roifjamiefjeffi 
faiffena elinaifananfa." 

Xdfjdn a§ti oli ©anl falannut pafjoja aifomuffianfa 
3)att>ibia foljtaan, mutta fun ne eirodt onnigtuueet ja ®anrib 
ijlja menegttji, fjeitti t\a\\ poie> falaifuuben merljon ja feljoitti 416 p o i f a a n f a ^jonattjanta j a omio p a I ro e I i j o t= 
tan fa tappamaan £) a id i b i a. ©aul ei fits endd 
fjdttienntytfddn tyntifid aifeitaan. 9J?utta ^onatljan, 35att)ibht 
ugfollinen n§tatt)d, itmoittt ©atuibitte ifdnfd ©aulin aifomuffet, 
ja pulnti ifallenfa, ettei l)dn tefifi „fnntid ttriatonta toerta ttmg-- 
taan." I^onatfjamu pul)e roaifutti fnir>d§ti ©auliin; ndtytti 
tfddnfuin pal)uuben fjenget H)di§tnifimdt ja ©aul faantnifi t)p= 
taulle puolelle. £)dn hjannoi ja jaitoi: ,,-Kiin totta htm 
§erra elaa, et £)Snett pibd fuoleman." $onatl)ait iloitft t)§td= 
mania puoleSta ja faattoi 5>att)ibin taa§ frtninfaan eteen, ja 
f)dn oli ©autin tuoua minhtin ennenftn. 

dJlutta pafjat Ijenget [atoat taaS ©aulin ttialtaanja. 3>a= 
tt>ib oli uube§fa fobaSfa giliStealaiSten fanSfa faamtt fuuren 
looitou, ja tint fyerdfi ©aulin rnifja uubelleen ja nueld fuuretn* 
paan hjoimaan fuii't ennen. Sun £>att)ib t)ail)buttaaffeen .fit* 
ninfaan fnttfenttd feram joitti tjdnen ebeSfadn, t) e i tt i Saul 
t a a § letfyadnfa 35 a tt> i b i n per dan, mutta 35attrib 
ttmltti ja pdafi pafenemaan. s Jiatn if)tneellife3ti fuojeli £erva 
Namibia. ©aulin ttmljnja ja tavffa fdft et ofannutfaan. 

£>aitiib paleni fyuoneefeufa. ^nt lafjetti ©aul fananfaat- 
tajat, jottten piti m a r t i o i b a fyitoneen nmparilld 
ja aainutla tappaa Saroib Ijdneti omaSfa IjuoneeSfanfa. 9#utta 
Sftifal pelaSti ,35atDtbin. §dn oli Ijuomanuut mainoojat ja 
Ia§fi !35nit)ibirt tjb'fla ittuna§ta alag, joten tjait pdafi pafeite* 
mnan. s ffiuoteefert pant 9Wifal fitten futoan ja ilmoittt aamulla 
fananfaattajUle, etta $5att>ib oli fniraS. ©ananfaattajat Iciffi? 
mat ja ifmoittiroat taman ©aulille, ja niin fului aifaa, jolloitt 
©atoib enndtti !aua§ paeta. iWal joutui petofjeStaan ©aulin 
toifyan alaifeffi, mutta ttefi pufjbiStaa itjenfa fjdtattmltjeen 
fautta. 

9Jnt £)att)ib »ua§ta tunfi, mif)in omtettomnuben futfuun 
ffdn olj joutnnut ©aulin ja fjdnen murfjamieStenfd ttrifjan 
tantta. 2)ffiuan|d f)dn pafenee, tafaa^ajettuna niinfuin metfatt 
otu§, lijptdmatta mtSfadtt turroatliSta fuojapaiffaa. £>anen ft}= 417 bdmmenfd foljoaa £)erran tnfi3 ja f)dn jepittad mirren, ty\alU 
tarirt 59 pfalmiu. £ci§fd l)dn enfin rufoifee Qumalata pela§= 
tamaan Ijdntd tr>tI)oUifiSta ja aiittamann Ijdntd murf)amief)i3ta, 
mutta lopulla on Ijdnelld lofjbutug ja l)duen fnbdmmenfd afuu 
airoan turtoaltifeSti £»erra§fa. £an meifaa : SRutta minri roei- 
joon ftnuit n>aferogi)ttfi& )a roarf)ain feretaan [mutt IaiipeuttaS; 
fillri ftno olet minim nmrjclufjeni \a turroani fjdbfigjiini. ©aroib 
oli fuitenfin onnetlinen; filld turlt>a $erra§fa on liiiit falli§ 
tatt>ara, ettd fe ijtjtuin formaa faiffi maallifet onnettomuubet. 
35amib patent ©amuelin ttyfo SRamaon, ilmoitti fjdnelte faiffi, 
mita ©aul oli f)dnelle teljirtjt ja oleffeli fielld ©amuelin luona 
SRaman -JiajotiSfa. Sun ©aul fai fanoman fiitd, etta ®a= 
mib oli SRomaSfo, latjettt t)dn folme eri fertaa fauanfaatta= 
jat tuomaan Namibia fiettd, mutta fun noma ldf)e§tm'mdt ja 
ndfitodt „profetainfofouffen" *) profetioiman, lanfefi |)erran 
Ijenfi Ijeibdn padClenfa, niin ettd fyeftri rupefimat profctioi= 
maan. -Kim laffi ©aul itfe >t>it)boin SRamaan, mutta !yuma(an 
fjenfi lanfefi fjattenfin pddllenfd, niin etta t)dn profetioi ©a* 
muelin ebe§fd faifen, fen pdimfid ja fofo tyi3n ja niin minima* 
tulla tamalta, ettd I)dn riifui maatteenfa ja lanfefi maaljan. **) 

jtalla aifaa ennatti £>amib paeta 9tama§ta ja tuli %o* 
natfjanin luo. ^onatfjan ei tienntjt, ettd ©aul taa§ niin anfa* 
ragti mdijm' £>amibin fjenfed. 3^ina paiffa on fevtomuS td§td 
35att>ibin tyfjttjmifeSta tyStdmdnfd ^onat^auin fau§fa (20, 
1 — 23). Qjouatfjan lupaa tetjbd faiffi, mita maan gStcimanfa 
ftjban fyatajaa, ja tjan roanuoo fen, waiffa t)an ngt jo nattjt) 
aamidtaman, ettd maltafunta ferran tulee ©amibille. £>amib *) XaSta iidemme, cttii StajotiSfn oli ©amuelin profetain 
foulu e(i tjljbiStijg. 

**) Ctfeat profetat profettoiraat aiman tgt)ne§ti jn idvfemo§= 
ti eifd niinluin ©aul tdgfd. ©aulin joutuminen toagtotn tcujtoaan 
profettan tjengen maifutuffcn alaifcffi tefi 2>ntt)ibtlle mnt)bo[lifeffi 
paeta SRnmaSta ja fdtybd ijgtdmdnfa Qonat^anin luona. 418 toitooi ndtjtdmdSti, ettd ©aul toield leppt)tfi, ja fentaf)ben ptjtjfi 
Ijan 3 ona *t) atl i a ilmoittamaau ©auntie feuraaioana pdiiodnd, 
fun uubenfuun jufylaa nnetettiin ja ©aul aterioitft paltoeli* 
jainfa faugj'a, etta ®atoib oli mettutjt 93etf)Iet)emitn ul)raa= 
maan, joten f)dn et tooiimt otla I'dSnd funinfaan atertofla. 
35atmb tefi tciSfd luoiirin, fun Ijan udirt turtnautui l»alt)ecfen. 
©iitd ei mttddn J)t)H>dd feuranmttfaan. !^onatl)au tdmdn 
ptjnnnon tdntti, mutta ©aul totfjaStut Ijaneen fotoagti ftlld I)dn 
felrodStt Intomafi, etta ^otxat^citx toaleljteli puolu.Staaffeen ©a* 
ttribia. ©aul janoo nt)t fuoraau QonatljanUte: „9Jtiu fauan 
fuiu 3faiu poita eldd Jtiann pdalld, et find eifd fiuun toalta* 
funtag ole feijoma", ja fagfee foifaanfa faattamaan £aUnbtn ' 
l)dueu ftifiinfd. SWhitta fun 3 onat ^ art ntpeaa puolustamaan 
35atoibia, fyeittdd ©aut vattooisfaau feit)ddu $onatl)aniu peradn.' 
^onatljan fuitenfiu mdltti fetfjddn ja nouft „nii^ot8faufa" pot)-- 
baStd. ©t)nid§ti murf)ei§faau ©atotbin tdljben tdffi i)an nt)t 
u!o§ ja autoi ammutun nuolen fautta'fuoStutun merfin ®atnt= 
bilie, jofa olt Idtfb'Sfd febolta. 9tyt £>attrib noufi fatfityatfa^ 
taan ja „Ianfefi maaljan fagtooitlenfa ja rufoilt lolme lertaa"; 
^onatljanm, t)§tatndnfd, IdSna-oUeSfa i)dn tdgfd tt)f)jeutdd tmtr* 
^eeUifen ja al)bi§tetun jubdmmeuj'd Derran eteeu. 2H}bi§tu§ 
olt 35atoibilla, [UTd nt)t £)dn tietad, etta ©aul on f)dnto 
toainootoa aiua tnereen faaffa, ja nt)t fatten tdnttyt} erota 
!yonatl)antSta. Gsronfyetft on Qgtatmtte fatferaj {je nafewat- ja 
aanugtatnat, mttd tuletoatfuu§ on Ijeitle tuopa — iuahtoa ja 
farfimt)§td. ©entdljben fye itfewdt ja antatoat toineu toifenfa 
junta. SSiljboiu fanoi 3 ona %in 35atoibille: „9J2ene rauljaan, 
ja muista, mitd me olemme tnannoneet nljteen £>errau liimeen 
ja fanoneetr f)erra olfoon finun ja mtnun toaujeella, mtnun 
ja ftnun [temeneS toailjeella ianfatfftfeSti." 9lim Idlfi £>atoib 
matfoihjnfa ja Qonatfjau palaft faupunfiin. 

Sftmeteltdtod on tama ©aultn poila Qouatljait raffau* 
be»faau ©atoibia fofytaan. ^>an tafaStaa £>anribia, moifta ^dn 
tietdd, ainafin aawi§taa, etta. ®atoib tufee ftmtnf aaffi ©aultn 419 jdlfeen, ja toaitta fjdn fen fautta tuottaa pddttenfd ifdnfd i»i* 
tjcin. ^ijmeteltdtoa on f)dn mnb§ jumalanpeltooSfaan ja oifeu= 
bentuimoSfaan, jttla f)dn ei fjolfdd ifddnfd, toaan patoetee 
fjantd ugfoftifeSti, maiffa @aul Namibia jo t)dntd roainofi. 
3)amibin fuuri jumalanpelfo ja nbornn§ ndfnn tfiSfd fofyben 
[iind, ettei f)dn — jonfa £>erra oli 3§raefin funinfaaffi mad* 
rdtmnt jo moibeUut - - !3onatl)anUIe eifd muitte laufu uijtaa 
jo tuomioita ©ouliu oli, moan antoutuu nottrd§ti, toaitta 
tofin afjbtStetulla mielelld, toainon tuottamien farfitnnSten 
aite. Suinfa iijanat efifutoat omat meille ndmd nStdmdt 35 a* 
toib ja ^onatljanl Suinfa paljon meilla faifilla on IjeiStd 
optttatoaa ! 

Sftt)t pafetri 35atoib ja tuli enftn Dtobccn *), papin 9lh> 
melefm tnfo. Sddlld tt>alef)teli (]dn, felittdegfddn, mtfft l)dn,' 
funiufaan todmn, ndin bfftudnfd matfu§ti, ja pnofi papilta ruo^ 
faa matfalle ja afeita. SPjtmelef antoi ijdnelle tnttft ndfnleipdd, 
jotfa olimat juuri otetut maja&ta ndfnleipatn pSobdltd, [efa ©o= 
liatl)in miefan, jofa oli tobi§tuffen majagfa fdilotetto. ~ Sun 
tljminen onf)dba§fd, niin fydit fjelpommin fuin muudoiu effon pot§ 
luottamuffeStaau $umalaan ja turroautuu omtiit feinoiljinfa. 
9Htn faun Damtbintin td§fd. §dn tefi toddrin, fun tjdn 2tl)ime* 
lefille maleljteli. Xam'a fjdnen malfyeettfa faittoi fatferia i)ebel» 
mid, jota Datuibtn itfenfdfin piti tunnuStaa (1 ©am, 22, 22). 

£ddltd 35alt>tb pafeni QftUStealaiSten turroiin ja 
tuli Slfilfen, ®ati)in funinfaan, tnfiJ. ^onatljanteta 
erottuaan oli Damib pelfddmdinen ja Ijanen ugfonfa oli fjet= 
leffi Ijeiffo, fentdfjben l)dn lanfeaa erefjboffiin fefci pafenee 
ttttfyoUtfen funinfaan turnriin. SKutta tddlld f)dn tunnetttin, 
ja Ijanen taotni tefentoa mielipuoleffi, pelastaaffeen Ijenfenfd. 

9Ki8ffi oEjbigtuffegfo £>anMb oli taaM gilt§tealat§ten 
ntaalla, fen ofoittaa 56 pf., jonfa l)dn tddlld tefi. SKutta fama - *) 31 o 6 (eli 9? o 6 e) oli pnppien faupunfi tatjetta Qetufa* 
kmia. ©inne oli tobigtulfen maja fiirrettt) ©ilo§to; arffi oli toield 
SHrjatl) Seortm'igfn. 420 pfatmi ofoittaa tnnoS, etta Ijtin tietdct fjafea turtDCtnfa 3 UI "a= 
laSfa, ftl(d Ijcirt laufuu fund muurt muo§fa: „$umalaan 
mina toitoon, en mindpenda;mitdif)tninen tefiS?" 
Hfiffen luota poi§ pad§tnddn firjoitti l)dn ifyanan 34 pfal* 
min. ©e on tdtjund ttjtjtmodiftjtjttd |)erra§fa fefd fiito£ta ja 
ttliStnSta fyanejle. ©una otoat mt)8S ndmd loljbuttatoaifet fattat: 
„£>erra on juuri IdSnd . liitto, j o i CC a on furfea mteli." 

®atl)i§ta pafeni ©altrib taa§ S^ 0011 tatotjin ja ffitft 
itfenfci 3lbuJlnm *) nimifeen luolaan. %anm fofoontuituat l)dnen 
luoffenfa „faiffi ifanfa luione", jotfa nt)t olitoat tutteet I)uo= 
maamoan ja pelfdfitodt ©aulin toiljaa. 9Kt)o3fin tulitoat Ijanen 
luoffenfa faiffi joratut ja ©aulin tDafttoattan foutta tt>aiu>a» 
tut; niin etta £)attribin tnfbnd oli ldl)e3 400 mie§td. - 
Sdatlci fortoen luolaSfa oKeSfaan ©arotb- rufoilee ja fyuutaa 
^erran ttjfo, futen 142 pfalmi ofoittaa, jofa on fietta te^tt). 
©e on rufouffen opeluS meittefin. 

£afeaffeen turtDallifempaa olopaiffaa erittamfin omai« 
jilteen, lafft ©atoib 9Wigpaan**) 9KoaKlat§ten maalle. 
©attubifta oli teaman fnntdfin finne mennd, fida tjdnett ifo» 
Ifdnfd diti, s Jtut£), oli 9JJoaBiIainen. Shminfaan fuoStumuffefla 
jdtti Ijdu omaifenfa finne, toaan itfe palaft fyan profeta ®ab in 
neuteoSta Quubgnmaatle. ^erran tafjto' oli, etta $)att>ibin piti 
cmalla maattanfa, QuubaSfa, farfid, fttta fieltd oli l)dn mtjijg 
forotettatoa, fun aifa oli tuKut. iDatotb palafi fentafyben ja 
tuli !q a r e 1 1) i n metfddn. 

SEaflfi aifaa oli ©aul, ttrifjanja ntfnttdmdnd, tef)nt)t fau« 
l)ean tpi5n. Sun tjttn fai tietaa, etta £)ahrib mietjirienfa oleSfeli 
guubaSfa (artoatenftrt 3lbutfam4uola$fa); fotjtti Saul patoe; 
lijoitanfa fiita, etta Ije olilnat tefyneet litton Ijerraanfa toagtaan; 
tje eitedt o£teet mufa fjdnefte ilmoittaneet, etta Ijanen oma pot« *) 91 b u 1 1 a m luola oti famannimifeh toanljan faupungin 
luonn. 

**) SWispa 2Jioaoin maatta on tuntematon pcriffa; fitft ei 
mainlta muuatta 9?oamatu§fa. 421 

fanfa ^onatfjan olt liitttynnt ©attribitn ja tjlltjttantjt Ijanta maijn* 
moan funtngaSta. ©aul fti§ fddntdd aftan niinettd ©attrib ja 
$onatl)an tjattta mdijttrodt! ©aul ei fammoa roalljetta; Ijdn ei 
fammoa ufjrata oman poifanfa mainetta ja Rented nriljanfa tun* 
btyffeefft. 9ihn ftjroatCe lanfeaa iljminen, fun Quwala tjanet 
fjttlfdd ! 

©tlloirt tlmoitti gift tuninfaan palroelijot§ta, Qsbomilainen 
®oeg, ettd ©aioib oli 9iooe§fa ollut nlimmdtfen paptn 2ll)imele= 
fin tnfond. 35oeg oli ollut famaan aifaau tobigtuffen maja§fa. 
Sun ©aul fat tdmdn fuulla, Idfjetti t»dti futfumaan tnfonfd 
2ll)hnelefin ja fofo l)dnen fufunfa fefa miutt papit 9tobe§ta. 
SBaiffa Sltjtmelef felitti Wiattomuittenfa, antot ©aul f)enfhoarti» 
joidenfa fd§fnn tappaa fatffi ndmd papit; mutta fun toartijat 
eitodt tafjtoneet ftta tefjbd, fd§fi funingaS 2)oegin fttd tefemddn, 
ja ftlloin tdmd lot fuoliaafft 85 pappia. ©itd pattft laffi &oeg 
Wield 9iobeen ja f)ufutti fatffi itjmtfet ftelld, Waimot ja imetodifet 
fefa fatffi eldtmet. 2)ffi Slljtmelefin pojiSta, Slbjatar, padfi pa* 
foon ja tult ©awibin tt)?o. Sun jDatotb fuuli tdmdn faufjean 
tapauffen, fanot f)dn murfjeisfaan ja riBnrtnneend: „9Wind olen 
ftiS ttrifapdd fofo ifd§ fjnoueen fuolemaan", ja lupafi fuojella 
Sl&jatarin fjenfed niinfuin omaa fyenfednfd. Suinfa fnwdSti 
'tdmd 35oegin tefo fo§ft jDatoibin mteleen, fen ofoittaa 52 pf a*l= 
mi, joSfa ®att>ib furoatlee tdtd faufjeata ttjmiSta ja juntas 
Ian mant)ur§fa§ta tuomtota Ijdnen tjlitfenfd. 

©en jdlfeen tult ®att>ib, toaiffa Wainottuna ja pafolat* 
fena, ttlaifuuteeu ofotttamaan itfenfd fanfanfa auttajafft ja pe= 
laStajafft. giltStealatfet oliroat ImSfanneet Segtlan*) taw 
punfta maStaan. 35attub ft}ft)t nt)t ^erralta **), pttdififB t)d= 
nen lasted auttamaan Segilaa. ©aatuanfa mnb'ntatodn ma§= 
tauffen, tdfft fjdn matfaan 600 miefjen f'anSfa, lot giltStealat* 
fet ja pelaStt faupungin. Sun ©aul fat fuulla td§td, ajattelt l)du '*) 8 e a 1 1 a oli ^uubaSfa lamella 3lbuIIam=:faupuiifia. 
**) 2)atotb ll?ft)t \>a\>pi Slojatartn rintatoaatteen fautta, joSfa 
olt Urim ja Slljummim. 422 

piirittdd jo toangtta SDannbin SegilaSfa. ©itd l)t)tt)dd ttjiitd, 
jonfa £)atmb oli tefjntjt, fun f)dn lot macm totfjollifen ja pelaSti 
®egilan afuffaat, ei ©aul enfittfddn ajatetlttt; fjdn toacm tafjtot . 
SDattribtn Ijenfed. 9Huttci ft)ft)ttl)ddn .^erralta ja faatuanfa wa§» 
tattffen, laffi £>atmb pot§ SegilaSta ja tult ©if 'in*) forpeeit 
ja ole§feli fielld metfdSfd. 

Satoib oli nan,tdtt)d§tt toiraoriut, ettd Segilan afuffaat 
fddntmfirodt fjdnen puolelleen, fun fyan oli faupungtn pelaSta* 
nut; mutta niin ci Jaijnqt. £)amib fat fofea if)tni3ten petouV 
fuutta ja epaluotettawatfuutta. ,£dn ljuoihafi itfenfd fjtjljdtqffi 
ja jofa fjaaralta atjbiStetuffi. S£d§fd mielegfd ja tdfjdtt ailaan 
firjoitti f)dn ndfjtdtDagti 3 1 p f a I m in. §an lopettaa tdmdtt^ 
futtenfin turmattifeSti : „£) I f a a t f) t) to a § f a t u r to a 3f a 
jaf)dntoaf)toi§taateibdnft)bdrtimenne, la if fi, 
jotfa ^eriaaubotatte." 

P)d toaifeammat fotjtalot IdfjeSttjitodt ©atoibta. $e§= 
tddffeen nditd ttbt)ta§ti ja urfyoollifegti, tartoitfi ©atoib paljon 
uSfon rofjfeutta. SllttutfiSfa toaStoinfdnmifiSfd alfaa "$uma= 
lata p'elfdatodifenfin itjmifen mieli mafentua ja fjdnen luotta* 
muff en ja lamtiStua. SKutta §erra ei jatd ontianfa; fjdn ojen» 
taa toaipuneet fdbet ja todfmteet poltoet (§>e6r. 12, 12) ja fddn* 
tad faiffi afiat Ijeibdn partjaaffenfa. ©en ndtyttdd mettle 35a» 
toibtit l)t§toria td§fa fofjbett. ^onatI)an 'tuft Satotbin tofo, 
fun tama oleSMi ©ifin fortoen metfagfa, jn „tt>al)tm§ti tli* 
tenfd ^umala^a." ©uloinen on aina t)§tdtodnlof)butu§; t)len 
fuloinen ja toaf)toi§tatoa oli tiimd raffaan $onat£)antn fdlmti, 
filld f)dn tuft fierra mufanaan. — D, 3onatf)an,. @au» 
lin poifa, fuuri on finun raffautefi ja finun ilotnen tuot»' 
tamuffefi ^umalaan! SSaiffa itfe olet toainottuna ja af)= 
bi§tettuna, tulet find tjStatodtdfi toafjtoiStamaan ! — !yonat= 
fjan fcmoi ©atoibille: „2tla pelf da, filld ei ifdni ©auftn •) ©if 'in fnupunfi oli guubcm itaifeSfa ofaSfa faaffofeen 
£eoroni§ta; ntyfaacm fantaa fe pniffa nimen TellZif. ©en tun* 
paxiStoHa oli £otpt, jofa fnntoi nimen faupunBin jalfeen. 423 Idfi lotjbd finua, ja find tulet ^Sraelin funinfaaffi, ja mind 
olen lifin finua; ja fen mt)'6$ ©aul,' tfoni, ftjild tietdd." ©en 
jdlfeen lofft ^onatfyan taaS fotiaitfa, ja ©anrib jdi ebetteen 
metfddn afumaan. $8tdtt>dt eitodt endd ndljneet toinen toi§= 
taan tdgfd eldmdgfd. — ^ottattjamit fuuruuS ja t)Ierot)t)§ on 
wield ijuomattanja fiind, ettei £)dn i)l]bt) $)anribiin ifddnfd 
tt>a§taan, eifd feljoita Namibia miljinfddn fapinallifiin tjrit^f - 
fiiit. £dn luotti tjffigtdnfd $umalan joljbantoon. 

®urt £>attrib oleSJcIt ©if in fortt>e§fa, oli f)dn faffi 
fertaa ©ifildigten petoffen fautta joutua ©autin fafiin; mutta 
,£>erra fuitenfin fydnet pelaSti if)meeftife(td taroatta. ©ifildifet 
taljtoitnat itfettertfd anfaita funintaan fuofiota ja paljfintoa, ta 
fentd()beit tulimat fje ©i&eaan ja ilmoittiroat ©aulifte, ettd 
$>au>ib olegfeli Ijeibdn luonanfa Haitian fuffuIaUa. ©aulin 
B>a§tauffe§ta Ijeille ndljbddn, fuinfa l)dn taljtoi luulotetta ilj= 
mifid, ettd ©attrib Ijdntd tuainoft. §dn fanoi ©ifildifiUe : „Oh 
faat te fiunatut .^erragfa, ettd armaljbitte minua," ja pnntda 
Ijeitd mafoomaan falaifet paifat, migfd ©attrib oleSMi. Sattrib 
oli fittd aifaa mie^inenfd fiirttjntjt Sftaonin*) forpeen, ja fun 
©aul fai fen tietdd, Idffi £)dn rodfinenfd ajamaan Namibia tafaa. 
j£dd(ld joutui 35anrib fyengen maaraan. ©aul ldf)egtni.!E>att>ibin 
tietdmdttd toifelta puolen rouorta ja fai 2)au>ibin ja t)dnen mte» 
Ijenfd pitritettoffi. ©attribin perifato nafni oleman marma. 
SKutta ^erratta on omat tienfd. ©ananfaattajat tuliroat fiUoin 
©aulin tyjt'6 ja fanoitrat: „®iirul)ba itfeg ja tule nopeagtt; 
ftflfi gtliStealaifet ottiat tutleet maa£)an." 3ftli§tealaifet oltWat 
ndt)tdma§ti ©aulin poigfa oCeSfa fdtottdneet tilaifuutta ja l)toi3= 
fdnneet rhb*§tdmddn 33enjaminin alueita, ©aulin fqbdnmaita. 
©aulin tdtjttji fyeti palata, ja niin pddfi ©attrib pafenemaan. - 
Suirifa felrodSti ^umalan fuojeleWa faft ta§fd ndljbfian ! !£d§ffi 
faftri niinfuin Sattiib oli luottamuffeSfa $umalaan ttieifannut 

. *) 2ft o o n oli ©tfista etclaanpain; nt)it>aan tantaa potffo 
nimert Tell Main. 

28 424 54 pf almigf a, jottla l)dtt fepitti jidoin fuin ©ifilfiifet to'eitodt 
fanan ©aulitte. |)dn rufoilee tdgfd pfalmiSfa ja fanoo: „ 2t u t a 
minua, ^utnala, finun nimetlftS ja faata minulle 
oifeuS finun todleaH)t)belld§;" mutta marmana ^errait 
atougta Ijdn mtjogfin meifaa: ®atjo, 3«moIa auttaa ttttnuo; 
§erto tufcc mtttun ftedtont, jci mield: „@illa Ijdn on pe» 
I a g t a tt it t mtnutt fatfeSta fydb dgtd." 

jDatoib bafeni nnt Sngebt'n*) tovpem. Situ oli lja» 
loatttit, ettd fumngaS ©aul toiEjafi jDatoibia ja tatjtoi Ijdnta faa» 
ba taftinfa, ilnte§tt)i nnt ftt(ld femmoifta, jotfa, funiufaan fuoft» 
ota Ijafien, ilmoittiroat fjdnette 35arotbiit olopaifan. Sun Saul 
palattuaan gitigtealatStenfobaSta, jo§ta ei fen enempdd ole 
ferrottu, fat tietdd jDaftubin oleroatt Sugebin forlreSfa, Moft 
I)dn 3000 toalittua nuorufaiSta ja Idlft ©atotbia etfimddn. 
Suinfa on £>amib nnt fjenfenfa pela§tan>a? SEottaljan ©aultn 
lufutfat fotamieljet, jotfa niinfitin roainutoat merifoirat toaelta» 
mat taittt paifat, tjfinet toiljbotit lutjtdtodt! ©amib fdtfb>aifa§» 
faan olifin fiutregfa maaraSfa ja aljbtStuffeSfa. |>dnen mtelttt* 
tilanfa ndfnt) 5 7 pfalmtSfa, jofa felroaSti on Sngebigfd fnntt); 
nnt. 35anrib rufotlee fiind l)artaa§ti : „£$umata, ole minulle 
armolltneii, ole minulle armollinen!" Igan Ijuutaa 
armal)tami§ta, toSta fatten fielunfa „mafaa jatopeurain Ie§» 
Mid" ja „iljmt3ten tauten" feSfella, „joitten Ijampaat otuat 
fetfjd§ ja nuolet" SDhttta pnlja $enfi antaa Ijanefte rauljan 
fnbdmmeen ja turmallifuutta runfaagfa mddrin SumalaSfa. 
©entaljben f)dn, toafuutettuna Syitmalan armoSta ja toarjeluf* 
fegta, ireifaa ja nltStad: „2BaImt§ on mtnun fnbdmmeni,. 
^umala, toalmiS on miitun fnbdmmeui meifaam aan ja 
fiittdmadn." — SBerratfaamme ©aulia ja ©anribta td§fd *) (5 n g e b i, jofa mettitfee „nmot)entaf)be", on aiftmn lamella 
ShtoIIeen meren rantaa. D^I^oon totaa fe nimen Am Djidi, ja ftind 
on mielafin latrnnm lfit)bc. Soma feutu on muotinen ja tatmria 
rotfoja ja luolia, jotla ^JaleStinan MttU ja liitutouorigfa ufein offlat 
laajat.ja monifomeroifet, tarjoten iurtoapaiffoja feta ifymifttle etta 
elaimiHei 425 ttlatfuubeSfa totfitnfa. Suhifa fuuri on erottu§! „@aultn fn* 
ban olt fnnffa, ©attnbtn tlotnen; ©aul juoffi epdtietotSta ma& 
rdd tofyben, mtfyin fjimonfa fydtttd ajotoat, £)attribtn ftyban olt 
peruStettu falltolie ja I)dn olt toarma aftaStanfa. @dul ei fuu» 
refft Ijarmtffeen futtenfaan faattmttanut tarfottu§taan;-£)att)tb 
obottt £>erraa ja jaatoutti tarfottuffenfa fatffiaUa ilolla. ©aul 
eljfd. firoili, 35aitrib rufoilt; ©aul famoft (Sngebtn forpea tiljtten, 
35atoib toetfaft fttld atfaa tjlcioid lauluja. Sufa et ta^totfi mte= 
luummin pitdd t)l)tet)ttd SDattribin fefd fatffien ^umalan la§* 
ten ja palroeltjain fatiSfa, lutn ollaofallttien pafyan maail= 
tnmt toimtSfa!" (2K. g. iRoo§). 

SOiutta ftttnfa fdttri? ©aul ment famqatt Inolaan lepdd* 
mddn, jonfa perdfuImtQa SDattnb oli mtefjinenfd fdtfitefa. ©iUoin 
fanoitoat miefyet £)an>ibttfe: „$atfo tdmd on fe patted, jo§ta 
£erra on ftnulle fanonut: fatfo, mind annan ftnun ttriljamieljeS 
ftnun fdfti§, ettd§ tefifit Ijdnelle nttntutn ftnun Mpaa." SJtdtn 
£erra et otCitt foSfaan fanonut 35annbttte, toaitta tofin 35att)ib 
pfalmetSfaan ^encjeu toaifutuffeSta olt metfanmit, ettd Qevta 
fufiStaa Ijdnen nnljolltfenfa. 9Jiiel)et fddnfitodt ftt§ ^erran fanat 
ItfjaQifen mtelenfd mufaan. ^j^ntinen tattoo fnnttfen luontonfa 
mufaan ufein nitn tefybd. -iftnt joutui 35att)tb fuureen fiufauf* 
feen. Dltfjan ©aul f)dnta fnt}tti3md§tt toamonnut ja fatten Ijen* 
fednfd etftnt;t, ja olt fitd toarmaan tefetod t)I}d ebetfeen; olif)an 
£erra ©amuelin fautta ilmoittanut ©autttfe, ettei I)dn endd faa 
olta ftminfaana Q§raeli§fa, ja oilman I)dn, SDanrib, tootbeltu 
funmfaaffi! (StfH Ijanetla ottuttdnfi oifeuS ja ei£i3 oltut 3" nias 
Ian tafjbon. mutaiSta nnt, niinfuin tniefyet neutDoitnat, fogtaa 
(SauliHe ja ftttett tulla itfe funinfaaffi! -Wain puf)ut jdrfi ja 
Iuonnottuien mitfauS 5Dannbi§fa. SOiutta £>erran fana ja Valets 
bin omatunto fanottoat: 3ild fatuta fdttdft ^erran tootbeltttun!' 
35att)ib Idf)e§tqn mteffa fdbeSfdan nuffutoaa ©aulia; ftufauffen 
^enti on fjdnen fnbdmmeSfddn, mutta ^erran fana faa futtenfin 
toottott. ©nJfiiDdttd fnbdmnteUd- teitfaa ^dn ©aulin toaatteen 426 

ItepeeStd (appateen ja palajaa mieStenfd luo, laufuen pettier 
„£erra antaloon fen fautana otta mimtSta, ettci mind fen tefifin 
ja fatuttatfht fdttant £>eram tootbeltuun." 9Ht)83fm fjiffitfee 
ijixn miefudnfa, eifci fatti Ijetbdn toafyingotttaa ©aulia. — ©a* 
ttrtb fat tdSfd Qumalan antion fantta fuuren motion, jommoiSta 
ifjminen fyarmom faamuttaa. Q^mee((i§ta ja £>eram fatfimaa 
oli tdgfd, ettet ©aul etfd fulaan t)dnen mief)i3tddn fjerdnneet 
eimdtfd tietmeet ©attribtn mteSten IdSnd*oIoa. CuuItatoaSti 
■ oli ©aul muutamain fjenftroartijamfa fcmSfa majotttunut 
Iuolaan ja muu rodfi uMopuoIetfe luotan Idljeiftmteen. 

Sun @aul fitten nouStuanfa oli lafytennt IitolaSta, lafft 
£)amibfin fjanen pevaStanfd ja puliutteh fjantd matfan pddgtd 
muoren futtutalta tatWa rotfojen tafaa. ©atoib ofotttaa tunnu 
ottuStd ©aulitte ja mafuuttaa ei etfttodnfd ©aulin toafnnfoa. 
SobtStuffeffi fitten nanttdd I)dn tilan ©aulin roaatteeSta ja 
laufuu: „|)erra tuomttfoon mtnun ja ftnutt tociltttd, ja .gjerra 
foStafoon finutte mtnun pnoteStam; maan ei mtnun fdteni ole 
ftnuun fattutoa." Sun ©aul fuult 35annbm pufyeen ja nmmdrfi 
35amtbtn fddStdneen fjdnen IjenfenfS, niin f)dn „forotti ddnenfd 
ja itft." £>«t»d ItifutuS fdmi ©aultirtdpt. Igan futfuu Samibia 
pojaffeen ja fitttda Ijdnen f)ur3£auttaan. 9tat)ttt tfddnfutn pa* 
Ijat fyenget aifotfiroat ©aultgta luopua, ja <®aul palajatfi jdtteen 
oifealte tielle. |>dn ndfnt) jo f opitoan ftibammegfaan ©attribut 
fanSfa, fun l)dn Ijdnelle fanoo: „9tt)t fatfo, mind tieban finun 
tuleman funinfaaffi, ja ^Sraeltn toaltatunta on ftmtn fabeSfdfi. 
9frm manno fit§ not mtnutfe £>erran fautta, etteS Ijdnnta fie=_ 
mentani mtnun jalfeeni, etfa frtbota ntmeant ifani t)uonee3ta." 
$)att>ib mannotfin fen fydnetle, ja ©uul taa§ meni fitten fottaitfa. 
SKutta ©anrib ei fultenfaan palajanut ©aulin luo, toaan jdi 
miefjinenfd forpeen afumaan. — QljmeettifeSti oli fii§ £>erra 
fuojeKut ©att)tbta ja lep&ttanut Ijdnen mi^amte^enfafin. 

Sa^tin atlaan fuolt <SamueI. Sofo 3 grae t fofoontut 
fyanta fjautaamaan ja muref)ti £)dittd. SJRuuta et ferro mettle p. 
SRaamattu tdmdn jaloit mie^en roiimetftgtd ajotSta tadttd maan 427 pddlld. 9JJe tljtnifet obotamtne jo fmtlemme mtelettdmme, etta 
$umalatn pelfddwdtfen tfymtfen fuolema olifi fautuS jo lufutta* 
\va, ja ufein pamtaan tdHe aftalfe funri artoo. SOttttta 9?aa= 
mattu ei ferro nlimalfain mttddn iljmtSten htoItnfjetfeStd. ©a= 
mueltit fan§fa meni pot§ lygraelin fanfan ifd ja jofjbattaja, 
fefd funinfottten tuft ja neunion=antaja. ©anntelm eldmd oli 
tdtjnnd merftllifia tapauffta, ja famalla tdtjnnd toain'oja ja \u> 
ruja. ^Sraeltn tappio dltn aifatia, ©aulin totteIemattomuu8 ja 
juImuuS, jDattribin fdrfininffet, ©amuelitt oittatn potfatn junta* 
IattomuuS t). m. \. tefiwdt ©amueltn toaefluffen toatfeafft, 
toarjtnaifeSti „Wteraatt ja muufalatfen" roaelluffefft tddtta maan 
padtfa. %>iin Idfft fental)ben mdfyneend matfaintefjend raufjaan 
obottamaan £>erran firffantta ja iloa fatten luonanja. 

jDatoib et luottanut ©aultn liifutuffeen ja jaitotfjttt, 
jotfa f)dn Sngebtu fortoegfa olt puljumit. £>an patent roaatt 
etemmdffi ja tult ^3 a r a n t n *) f o r p e e tt. SentteS £)a= 
hub pelfdfi, etta ©aul ©amueltn fuoleman jdlfeen t)lttttfi 
fuurempaau ttmtttoon. SDaWtbtn olomajalta tddlid ^aranin 
TorWeSfa fertoo . 9taamattu tfjanan fertomuffen, jofjon me at= 
noaStaan InljtjeStt fo§fetatmne. 9labal, jofa afui 9Waom§fa, 
olt rtfa§ mte3. 9Jiutta h,du olt „fangeu fotna ja palja tot§= 
fdnfd." Sun f)dn oli feritfemdSfd lampattanfa Sannc 
fi 3 f a, **) Ia()etti £>at»ib, jofa olt atna b,tt»)d§tt fofybellut 
ja fuojettut Sftabalin paimema (25, 7. 15. 16), fananfaat* 
tajjat SJiabaltn tufb" tert»eh,tttnaan b/intd ja pnntauidan b,d* 
nelta t)§tattian tal)iaa. ©aloib noet mtetjinenfa oli tortoe^fa 

fuureSfa efatuSroarojen tarpeeSfa. 9Butta Sftabal fielft lab/ 
jan ja toaStaft £)anribtn palnieltjotlle t)lenfatfee(ltfe§ti ja vfl^^= 
M§tt. ©Utotn ft»ttt)i Jtatoibin nufja. £dn Idfft tjcti 400 *) ffotfo f. 254. 

•*) ffarmel oti 9ftaomit pofyjoiSpuoleUa. 9Jimi on meiban 
atfoifjimnie a§Ii failqngt; fttna liHjti^ nijfgaan fuurin rauntoita. 
.Soma Satmet on jo ennen mainittu (f. 402). 428 miefjen fon§fa Sarmeliin anfaran foSton aifeiSfa. SDJutta 
SQtxva, jofa pttcici fjitolta omiStaan ja pddStdd £)Ctbat palja§= 
ta, e§ti tdgfa ©attribin fo§ton aifomuffen. Wteljen tt)il)a et 
lee 3»»tolon ebe&fct fttfi, fuitt oifein on Qaat l, 20). ©aroib 
olift fuureSti fjorjafjtanut ja langennut, ettet £>crra olifi ija-- 
nen aifomuStanfa e§tdnt)t. 

Sun 9ta6atin emanto 9tbt(joiI fat fuuttd, mita %labal oli 
©arotbin paftoelijoUte maStannut, otti fjdrt faifettaifia ruofa- 
tamaroita lafjjaffi mufaanfa jo fitruljti ©atoibia leptjttamddn. 
©atoib tultltn fyanette roa§taan tteflfi. ©ittoin Slbigail roii» 
faatta ja fulotfetta pufjeeUaan fefa «j§talt>oUtjt(£a latjjoitlaan 
tooitti ja fotoittt ©aroibin mielen. £dn pimtfid Sftabalin 
ebeStd anteeffi ja taufuu ©attribute muun munSfo ndmd toit= 
faaSta fnbdmmeStd tdtjteneet fonat: „SRiin totta fuin [telurti 
cldci, on ^erra [inun eStdnnt joutuma§ta n'erennrifoifyin jo 
omalia fabeHciS itfedS auttamaSta." ©atoib otti tafcjat 2f6i= 
gatlin fdbe§ta ja ,Iaufui leppmieena jo fiitoffijena: ,$iitettt) 
oKoon £erra $§raelin $umata, jofa [inun tanapaitodna on 
Idfyettdnnt minuet roa§taan. $a [iunattu olfoon [inun toj- 
melltnen puf)ee§ ja fiunattu o(to§ [ind, jofa minim tand= 
pdnd e§tit roerta touobattama§ta ja fo§tama§ta omatta fd= 
beflani." Sun 2(&igail fitte fertot mieljeu'enfa, mita o(i ta« 
pafjtumtt, fai Sftafcal — ImtltatoaStt peItno?ta ja IjarmiSta 
fyaltocmtfert ja fuoli 10 paitodri pernStii. ©en jalfeen 
Idfjetti ©anrib ja pufjutteli Slbigailia, ottaaffeen fjdnet toai* 
moffeen, jefyon tdmd [uo§tuifin. SWifaftn, ©anribin roaimon, 
oli ©au( jo aifaijemmin antanut emdnndffi toifetle. 

©aulin nrifya Namibia fofjtaan ei itueld ottut jammu* 
nut, maiffa ©atoibin tefo Qhibegin fortneefa oli @au(ia niin 
fuureSti liifuttanut. g^mifen IHfut'uS ja fytiwdt pddtoffet 
eirodt miela ole fatuim:8ta ja parannuSta. Sun petollifet 
©ifildifet taa§ toiroat ©aultllc fanan, ettd ©altrib miel)i= 
nenfd jdtteen oleSfeli ©ifin forweSfa £>afilan fuffu* 
lalla, fofofi ©aul toifen ferran miefjenfd ja Idffi ©aroibia 429 etfimddn. Sun ©atoib wafoojien fautta fai tietdd ©aulin 
tudeeffi forpeen, laffi f)dn erddnd 9011a fifarenfa pojan 2l6i= 
fain fanSfa ©aulin leiriin. CuottamuS £>erraan ja Ijdnen 
apuunfa teft 35att>ibin rof)feaffi. ^a perron Ijenft, jofa oli 
SDahribut fanSfa, jofybatti Ijdnen rofyfeuttaau not minium eftm. 
fidoin, fun ijixn tdfft gfiliStealaiSta roagtaan. 9?of)feutta tdgfd 
fnftjrriin. Sun SDanub ja Ijdnen fumppaninfa tulituat leiriin, 
nuttui ©aul ja l)dnen miefjenfd toaunujen ptiriSfd. ©iind on 
taa§ ©aul toifen ferran 5Dattribin ebeSfd; toainooja ja tooi* 
madmen on jo toiSta fertaa luainotun ja fyeifomman fiifigfa. 
SiufauS taaS Idfjenee $)atotbia ja wield Ijoufuttelemampana 
lutn ennen, filCa Stbifai tarjoutuu tappamaau ©aulin. 9J?utta 
not nfifgt) ®a»ib odeen paremmin toaroidaan ftjbdinnieSfadn 
luiu enfimmaifedd ferrada. £)dn ei fatlt Slfiifain tdnttdd atfo= 
muStaan, toaan janoo ttiafaWaSti: „9tld furmaa f)dntd; fiUti 
fufa fatuttaa fdtenfa ferran tooibeltuun ja on nnaton?" 
£)aroib otti ainoagtaan ©aulin feUjddn ja toefimaljan, ja nitn 
laffhndt f)e poiS, eifd fufaan fofo-teiriSfa fita Ijuumaniutt, „fi(ld 
^erralta oli tudut fnmd uni fyeibdn pdddenfd." 

Sun ©awib fitten faufaa toifen tonoren friffulalta ljuufi 
©aulin mtefjide ja fnntti SUbnevia ftitd, ettei (jdn fnddffi toalp* 
paaSti odut funmgaSta ttiarjedut, roaan antamtt jonfun miebd 
funinfnan feifjdan ja toefimaljan, tunft ©mil $)at»ibm ddnen, 
ja f)dnen fgodnmienfd Ijelttti. Sun f)dn fyuomafi, ettd 35atoib 
oli Ijdnen fjenlednfd taa§ fddStdtmt, ja fun £)att>ib n«t wield 
pufyuttelt fjdntd lempeidd fanoida, oli ifddnfnin fatnmuffeu ja 
parannufjen tertoeedinen fyenfi olifi patannut ©auliin. £)dn 
laufuu not: „9J?ind olen fmttid tefynnt, tule jddeen, poifant 
®anub; ftdd en mind endd tee [imin pa^aa, ettd fieluni on 
tdndpdiid odut finun ftlmi§fd§ fadiS: fatfo, mind ofen te^n«t 
tt»t)md§ti ja fangen f)udu§ti." — §ntt)d ja jalo ttjo tooi min* 
muoboin liiruttaa paljanfin ifjmifen ftjbdutd. SoSfa Quinala 
on meitd ftjnneiSfdmme fuodeitafni ifymifid fuure§ti rafaSta* 
nut (9?oom. 5, 8 ff.) ja antamtt s $oifanfa weren meibdn 430 ebeStdhime ttmotaa, fatfo, mifo fits ifyme, ettd moni fnnti* 
nen fatumutfeen tittee ja paranmtffeett fddntnn emanMiumin 
fanan moiman fautta! 

35atoib ei luottanut ©aulin fanniljin, toaan pt(t)fi \mv- 
fun tulemaan ottamaan feifydiin. ja inoljait. ©itruffemme 
faamme toield fofjta naljbd, ettei ©auIiSfa oUutfaan fitd „murs 
fyetta $umalatt mielen jdlfeen, jofa faattaa fatumifen aittuu*. 
belft" (2 $or. 7, 10). ®att>tt> turioaa tjfftn ^umalaan; -fen 
ofoittatoat ndmd fjdnen merfilftfet fananfa ©aulille: „£>erra . 
maffaa jofaifette fydnen mantjurgfautenfa ja uSfonfa jdlfeeu; - 
- Qa fatfo, niinfuin ftmiit fteluS tdndpdnd on oltitt 
nlen foltig minutt ftlmiSfani, rttin olfoon mt)o§ ininun fieluni 
glen fatli§ |>erran jtlmisfa ja mapafytafoon mtnuo faifeSta mur* 
IjeeStani." £>atoib meni nnt tnatfoitjtnfo ja @aul pnlafi foti- 
anfa. £dmdn jdtteen ©aul ei endd ajanut ©atoibia tafaa, 
mutta 35att>tb ei endd ole§£ellutfaan $uuba§fa. ©aulin Ibppufin 
jo lament, jtmfatdljben ei oftut tilatfuuttafaan niainoomtjeen. 

$)annb peffdfi ©auu'a ebetteen; f)fin pelfdft ferran fttiten* 
fin joututoanfa ©aulintdfiin, jo§ ()dn ofeSfelijt ^Sraelin maafta. 
©entdijben IciCfi t)dn 600 mietjen faitSfa ^i^tealaiSten maalfe 
Stfiffen, *) ©atfyiit tuninfaan ttjfo. S£dmd £>attrittn turtuautu* 
minen giliSteataifiin oli luottamuffen tmutetta ^jumalaau, ai= 
Wan niinfuin SttraJjamin ja ^fadftn tnatfa Sgnptiin.. Dliftfyan 
^jutnala otlut moimaUinen fuojelemaan iDatoibia tjE)d ebelleen, 
niinfnin tdij'anfin a§ti. ^minen niin fyelpoSti lanfeaa epdugfoon 
ja rupeaa luottamaan omttn apufehtotlnnfa. -Kim fdhri ©almoin* 
fin; mutta taStct tuli pnette tnaan fhifauffia ja toaaroja, futeit 
faatntne naljbd. &annb fat 9Iftffelta afuntopaifaffi itfellenfa 
ja mfefjidenfd giflagttt**) faufcungtn. Zixalta pn puo!u3= 

*) Sffltnc tieba olifo tama 9lft§ fama, jonta luona ®an>ib 

oli ottut. ®uinfa lieneefaatt, niin olf foifeSfa tapau!fe§[o Saroibtn 

ntjt Ijelppo faaba fuojaa ©aulin mitjolliiten luona, fiHii ®aulljan 

o£t fotojoufoHaufein ojonut £>att>iMa talaa, joito Ijanen ailomuf^ 

fcnfa ©aroibio fo^taan o[i faifitle jutfi. 

**) 3 i f ' a 8 °K etetaanptttn QuubaSta ja oli maanjaoSfa 
annettu ®imeoitiIIe. 431 taaffeen itfeanfa ja eStadffeett rnbStbretlid faun fotaa muuta* 
mia rogluofanfoja luaStaan tteiiipuoMla $uubaa, Ibi Ijetbat ja 
met Ijeibdn farjanfa faaliiffeen. %at)&n olt ®an>ib oifeutettu, 
fogfa ndind ^5§vaclia ufetn rnb§tdtt)difet fanfat olitoat, famoin 
fuin muut Sanaanmaan afitffaat, $umalatt firougtitomiort 
alaifina. 9Wittta hUa ntot ndi§td fanfoiSta ainafin ©efuri* 
laifet olitoat ItitoSfa g-UiStealateteii faitSfa, tdtyttji ©alutbitt 
felittdd afia Stfiffette filCS tatnalla, ettd tamo luultft ©aroibift 
tefyneen rnb§tbretfenfd $uuban alueella. £)a>i)ib fii§ puo!u§ti 
itfednfa roalfjeeda. SSfte ndemme ugt jo tjfyben efimerlin fittd, 
mil)tn paljeefen ja InaaraUifeen tilaan £)atoib joutui, fun Ijan- 
turtnauttti ^iliStealaiftin. £)dn afiti giligtealaigten ntaatta 
t)f)bcu ajagtajan ja 4 fuufautta. 

©aroibin foetteleniutfet ja fdrfimt)ffet Idtjenemdt not Iop= 
puaufa. Suinfa paljon oft f)dn tdlla pafoIai3=ajallaan oppi* 
nut! Suinfa ufetn f)dn olt faanut fofea l^umalatt fuurta av-- 
rnoa ja tnoimalliSta fuojeluSta fefd otttaa mitdttbninnttddn ja 
fjeiffouttaan ! Sftdma oliroat failfi iSanribitte fangen tarpeelli* 
fet. £d§fa on lneilld paljon oppimi§ta. ^oifaiti, olo Ijnlftifi 
.Ocrrnn ftirituSia, al'at'a olt farftmiitbn, Mfn l)iin fiuua taiv 
foifee. @iflfi joto &crra tafaStaa, fttfi tjiin ronfoifee, ja fc on 
fyanelle otofltnen niinfuin poifa ifaflenfa (@an. 3, 11. 12; wet* 
taa £>ebr. 12, 5. 6). Surituffen lautta tattoo g>erra toah 
nti§taa fnbdittdmme tneifaamaan minium ®aniib tocifaft 2iuu* 
ban fortneSfa: 5fiklini» on minim fnbfimmeui, 3umala, wo' 5 
mis on in in mi fqbainmeni lucifaamann [a fitttainitaii ! 54. Snuftti nmnteiitett (aistelu ja fuulema. 

1 ©am. 28—31 t; 2 ©am. 1 (.; TO. 10 L 

giltSteaiaifet fofoftroat taa§ fuuren fotajoufon ja atot= 
timat fotaa ^Sraelia nmStaan. ®uninga3 9Ht§ fdSfi ©ahribtiiftn 
todfinenfa tdljtemddn Ijeibdn faiigfaan fotaan. $a $5a>tnbin 432 

tdtjttji jtiljen ttjtjtrjd. Sdtndn fatten fat t)dtt farjta, to§ta Ijan 
olt giltSteatatfttn turtt>cmtumit. 5)a)Dtb toaStaft SXfitf ctte : „Z)h 
toon, find faat ndl)bd, mtta patn>elija§ on tefettm." Smme 
ttebd tnarmaan, raitd featmb aifot tefjbd, mutta luultatna 
on, etta t)dn tat§telu§fa otift mennnt Q}8raeItIaiSten puolelte. 
£>erra pela§tt fjdnet futtenftn tdstdfin tnatteaSta afemaSta. 

§ilt§tealaifet eitodf tdltd fertaa, nthtfum ennen, ()t)5fdrt» 
neet 93enjatntnttn tafyt ^uubaan, toaan £je tjanroat ntjt tat§te= 
lupatfan, joSfa t)e ebuffaa§tt tooiwat fdt)ttdd fotaftiannujaan 
ja fjerooftaan. £>e tt>aelfitt)at po&jotfeenpdtn meren rantaa 
mtjBteu ja afetthnat letrtnfa ^iSrceUn tafanaotte ©uiiemun.") 
SLtialta £)e ndfjtamdSti aifoiraat tunfentua ttddnpatn $orbania 
fotjben ja fttd tietd toattotttaa Mo 93enjamtntn ja Suuban. 
SuntngaS ©aul, jofa Ijuomaft fjetbdn atfontnffenfa, fofoft mnB§ 
3§raelin fotajoufon ja afettut ©ilfioan **) ttntorelle. 

®nn ©aul ndfi nutorelta gtltStealatSten fuurcn fotajou* 
ton, pelfaft Ijan ja tjdnen fobdmmenfd olt IjdmmdStinxnt. 2ta= 
ttriSttfo ©aul loupuanfa ja $3raelin onnettotmtutta toot tunftfo 
ifixn nnt enentmdn futn ennen raSfauben 'ftitfi, etta $umala olt 
Ijdnet £)t)Ijdnnt)t? SDtitenfd lienee oltntfaan. Stpd ©aul ftttout 
peljdnnnt ttrifjolltSten mteffaa ja Ijetbdn paljouttaan, fttn ennen 
urljoolltfeStt IBt 2lmmontlatfet, ©tirtalatfet, gtltStealaifet n. m. ! 
„£>erran tuomtoitten ebeSfd ttjnrifen tdtjtnn peljdtd. Sfttjt ©aul 
I)ammd$tgfft£fdan „ ft»ft)i ,£>erralta"; l)dn ()uuft perron ttyfo 
ja fttfnt mutlta £>erran fanaa. SKutta £erra et antonut toa§= 
tauSta, et unett fatttta (f. o. jonfun profetattijen unennaon 
fautta) eifd jonfun profetan fautta. Stitnfa oltfi |>erra Ijanette 
tt>a§tannut? ©aul oli itfe tapattanut pappeja, ja t)ttinmdt= *) Sunem ott QiSreelm faupttngin pofjjoisipitoletta, 3t§rec= 
lin tafangon italmbaSfa ja n. f. pienen £)Crmon=ft>uoren juuteUa. 
%ata utyftjii fc on ptent, lifainen fqlii nimdta Solam. 

*"■') ©ilboa, jofa ntif^aan fantaa ntmen Dschebel Fakua, 
on laaftofeStct tuoteefen juofferoa rouortfelfa QfaSfarin alueeEa gt§* 
reelin faupungin ctelfipuolella. 433 

nen pappi rintatnaatteen fati^fa oli ntjfnddn ©aloibin luona; 
profetoja ei f)dn fuofinut eifd otlut pitdntjt t)f)tet)ttd Ejetbdn 
fan§faan, ei ebe§ ©amuelin faitSfa, ja ^erran fana oli tuflut 
fofonaan ©aulille ttneraafft. ■ - ©en ifjmifen tila on furfea, 
jofa on fjtyljdnntjt Qumatan fanan eldmd§fddit ja fttten joutmt 
pelfoon ja aljbi§tuffeen - - femmoinen on oina ferran tuletua 
— fefd ndfee omot neuroonfa jn itiuitten il)tni§ten attmn tur= 
Ijaffi. ^dnefld ei ole turtuaa mi§fddn. 6t iotatjen futtt fa* 
noo miniiUc: §>erra, §erra, pit>a tulemon toiiooutt tt>nltafuii= 
toon, miitto iota tefcc minim ifoitt tafibon, jofa on toiroot&ja 
(SSRatt. 7, 21). 

Sun ©ant ei faanut tt)Q§tou§ta ,§erralta, ment Ijcin 
(fnboriin *) nf)ben toaimon tttfo, jofla oli „noiban Ijenfi." 
,§altituffenfa atfupuotella oli ©aul, artoatenfin ©amuelin neu» 
U)o§ta, ajanut noibat poi§ ^maaSta; mutta not £jan f)t)ljdt» 
tfidan ^umalan fanan, itfe turttmutuu noitaan. 5Bateputtm§* 
fa tuli ©aul Ijdnen luoffenfa tjBlld ja ptjtjft toaimon noitmt* 
bella no§tamaan fen toainajan, jonfa ©aul fanoifi. SBatmo 
enftn fiettdtjttji, petjdten mitfa furtinfaan roifjaa; mutta fun 
©aul toannoi, ettei fitd fydnefle titettaift paljuubefft, noubatti 
toaimo ©aulin ptjgntod. Sun toaimo udfi ©amuelin, fjuuft 
Ijdn fuurelfa ddnelfd jafanoi ©aulille: „2Kiffi§ clet mimm pet» 
tdnnt? ja find otet ©aul!" SWutta funtngaS fanot: „?ttd 
pelfdd, mitd naet?" Sfttjt toaimo fanoo nafemdnfd „t)engen 
aStuman maaSta t)lo§", ja ettd tjdn on toanljan mieljen nmo> 
toinen, „toaatetettu fyameella" (profetaiimantteli(la). ©illoiit 
nmmdrft ©aul, ettd fe olt ©amuel, ja laufefi maatjan fa§= 
tooillenfa ja rufoili. ©amuel putjutteli ©aulia, ftyfnen: 
„2Jtiffi§ olet minua toaitoarinut, no§taen mimtt?" ©ifloin 
©aul tntjjentdd fnbdmmetifd, fanoen otetoaufa „fuure§fa af)= 
bi§tuffe§fa" §ili§tealai§ten tdtjbeu, fo§fa $umata oli fjdne§tii :S ) Snbor oli n. f. jjienen £>ermon=h)uoren pof)iot§jmoleEa, 
tunnin matfan paaSfa Sftnin'in faupunfltStn. 9h)ft)aan on fe pieiu 
lifainen fljld nimelta Endur. 434 cvinnnt, ja pnntdd ©amuelia ilmoittamaaii, mitd fjdnen pitdift 
tefeman. ©amueltti ma§taa ©aulilte, niinfuin f)dn jo oli enncn 
fanonut 2(malefi(ai§foban jdlje§td, ja Itfdd wield: „£momenna 
olet find poifine§ minim ttjfondui; ja £>erra antaa ^Sraelttt 
fotajoufon giliStealaiSteii fdfiin." Sun ©aul tdmdn fuult, pcl» 
jd8tt)i ij&n fuureStt ja faatui pitfdffeen maafjau ja mafaft it>oima» 
tonna fiitid. £)dn ei ollut afjbiStuffigfaan mitddn ruofaa rtaut» 
tinut fofo find pdituand ja tjottd. yityt meni maimo fjditen 
tnfonfd ja potift Ijdntd noujemaan ja ottamaan ruofaa. "Saul 
ei enfin taljtonut fnobd, mutta fun fj&tten palmeltjanfa ja 
maimo maatimat fjdntd, iiouft Ijdn ja f oi, mitd maimo fjdueUe 
malmtSti. ©notttdnfd laffi ©aul palmelijainfa fcmSfa poiS. 

£i§torinUinen totuuS ja jot)bonmufoifuu§ ndftity tdnidn mer* 
f iUifen Iertomuffen fail i§fa fotibtSfa. gpauSfoifettin iljmifet ja jatfei* 
letuat 9iaamatun tutfijat omat joutuneet fydmilleen tdman fertomuffen 
ebe§fd, eirodtfd faata oUa mijontdmdttd fen tobellifuutta. Samuel td8= 
fa ilmeSttii tobeflafin; mutta l)dn ei ilmeStijntjt noitaioaimon feinojen 
fautta, fidd roaimo itfe fydtnmaStni, fun fjan ©amuclin nafi, luaan t)Sn 
ilmeSttti perron taljboSta. |>erra tatjtot. etta ©aulin piti ©amueltlta 
fuuda tuomion fanat, ©amuelilta, jofa eldmdSfd oli ©aulia neuloonut 
ja jofjtanut. JJdtiia fanal paljagtiwat ©anlille filmanrdpdijffeSfa fofo 
Ijdnen eldntdnfd ja fuljteenfa Qumafaan. 9?9t ©aul fclloftStt nttfi, miten 
paljaSti f)dn oli toaeltanut, ja tunfi, etta $umalan roif)an tuomiot leptt* 
finidt ijanen pdattanfd. Wlutta tuultatoaSti Ijdn ei fuitenfaan fntumuf* 
■feSfa fdanttmtlt perron puoleen, — ainafaan ei Staamottu amia fiit)cn 

mitaan ofoititgta — , mnnn fiiolemnn fl)nHt)t)§ ja epatoitoo peittt 

Ijanen fielunfa. 

©aul ei itfe ndfjiml ©amuelta, ja jentafyben ftiftji tjan toaimolta 
f)dnen muotoanfa. Sun ©amuel oli ilmegttjnot, fumaitui ©aul maa» 
Ijan ja oli ndljtdmdgti faSrooillanfa fumarruffi§fa ja „rufoili" faiten 
oifaa fuin t)dn pulmi ©amuelin fangfa. ffamala riSttritta a§tuu ta§fd 
efiin ©auligfa, niinfuin ufein maailniagfa ndljbddn epaugfoiftSfa 
ifomtfiSfa. $dn tieft, cttd Sumala qfftn on arma^taja fefd etta Qunm* 
Ian fdbegfd otoat tuletnaifuuben fofitalot, mutta pn tddntoi tuiten' 
fin taifauSfoSfa noitaroaimon puoleen faabaffeen ^dnen npunfa 
tautta tietdd foljtalonfa. 

SWintdfaltainen roaimon „noiban f)enfi" .oli ja mita fetnoja 
maimo fdytti noituubeSfaan, fitd on meibdn perati mat)botonta ja 435 tarpeetontafin tietda. SDte ndetnmc maan td£td lertomuffeSta, cttd 
fjdnelld oli tyfy ndljbd afiotta, jotfa eittmt Iuu(u tdmdn aigtiHifen eld« 
man piiriin. $an nafi tdifa ©amuelin \a tunfi ©atilin. 8uulta» 
fcmSti fyan tamon ftyftynfa InnSfa Ijarjoittt monenlai§ta petoStalin \a 
mietteli ifymifid noituubetta. ©entaljben t)uubaf)ti tjiin ljdmmd§tt)!» 
figfoan, fun ©amuet 3 utna ' Qn taf)bo8ta tobettafin fjanelle ndfi)i. 5La* 
mdnfaltaifen ndtemifen fqfgd, niinfuin mtyiiS monenlatfia unen=tilojo. 
joit)in cfim. ni)ft)ddn f)^pnotl§min nimettd tunnettu .ilmio fuutuu, on 
faiffina ailotnn (btytynyt ifymiSten le§fen. 9iiiS[d ei otc mitddn tjti= 
luonnofli§ta eifa Qjumalan t)eun.en ftmifutuSta, jonfatafyben nittd tatno* 
toon aihwn u§!ottomi§fa ja guntalasita h)icrnontunet§faIin ifymiftSfd. 

gilt&tealatgtett fotajoufto oli jo ennen ©aulin fdnnttd 
(Snborigfa lal>e§tnnt)t $3raelilatfta, furttjen ©unemtSta 9lfef'« 
it n. ^graelilaifetfin aStuiroat jamatla ala§ ©tlboan ttntorelta 
ja fijotttittmt itfenfd [en juurella olewalle laijteetle (itdfytdwdsti 
.fmrobin laljteelle [£uom. 7, 1]). 'Saluib mieijinenfd oli tdnue 
a§tt feuranrwt ^iligtealaifia. Oli tdmdfiu Ijdnelle peltoon ja 
loettelemuffen aifa. Igdn [at olla alinomaifegfa peltooSfa, Euinfa 
l)dnen ja 3§raelilai§ten ffittufi. 3Jiutta 'SaWib oli itfe luetdiitjt 
pddtlenfd tdmdn murljeen, fo§fa l)dn oli turtoautunut QftltStea* 
laifiin. 3tt)t t)dn [at fofea, miljin itjminett omia teitdn[d,tt>aeltae§» 
faan joutuu, jo§ I)dn luopuu tur»aama§ta tjfftStdnfd 3umalaan. 
28iimei[e§[d h,dbd§[d feexxa Ijdnet futtenfin pela§ti. Sun gfiltS* 
tealatfet jdrjeStiWat lufutfia jouffojanfa taigteluun, toaatiroat 
tnuut pddmtefjet, cttd 9lfi§ Idljettdift ©atoibtn mteljinenfa poi& 
lotimaalle jdlleen, fogfa Ije epdilihwt Ijdutd. Slfig ei enfin tal)* 
tonut fitd teljbd, mutta Wiljboin autoi Ijdn fdSfyn £>a»ibille pa-- 
Iata. £>atmb laffi tjeti aamuUa tt>aral)tn mieljinenfa famaa tie- 
td, jota olttoat tulleet, ja [aaput folmantena pditoand Qi^igliit. 

Sun £>ait>ib mtefyinenfd tuli a[uutofaupunftin[a, fatfo, 
ftllotn lofo faupunfi oli rtjo§tettt) ja poltettu; Stmalefilaifet oIi= 
ttiat ttcldStdpdin tutlen, rt)B§tdneet ja toieneet faaliiffeen faifli, 
mtta fteCa olt, tljmtfet ja elatmet. <Suuri furu WaUoitti nt)t 25a = 
»ibin ja ^anen mieStcnfd mlelen: „^t itfitodt aina »dft)ffim 
aSti." ©urun jdlfeen l^nt^i fatferuug £>anribm mie^iSfd. fee 
ft)t)ttihJdt ®att)ibia td8td onnettomuubegta ja ta^toitoat t)len= 436 paltttfen furun totntmaSfa fydnet fitotttdd. Sftnt olt ©attrib „fuu= 
reSti aljbtStettu. " SKurlje olt fjdnelle tullut murfjeen paixtk. 
Wutta l)dn tieft mtljin I)dn turmatttut. „®atoib toaljtoigti itfc= 
dnfa §erra3fa ^umalaSfanfa." 3 a £en;a auttot nntftn ntittfuin 
ennen. — £t)tod on lun tfjmifeltd on turtoa 3;uniala§fa. ©u= 
lotSta on fun faatamme murfjetSfamme toeifata ©attribtn fanSfa: 
ftoSfo Mtina §crraa ttjein, funlt fjtitt ntimin nitoutfeiti ja pelagtt 
minim foifiSta «w»iltuffi8tam ($f. 34, 5). 

Satotb ft)ft)t payyi Slojatartn rtntaluaatteen fautta £>er= 
ralta, ptttfb fjdnen ajaa rtjb'StSjtd tafaa. ©aatuanfa Mjotttairan 
toagtauffen, lafft £)atotb ftireegtt mteljinenfd, watffet Ijdn tteta» 
nt)t, mtfjtn ttrifjotltfet olttoat tnemteet. Stella tapaft fjdn fatraan 
ja forpeett fjljljattjn egnptildtfen rniefyen, jofa olt paltoettut ntjta 
9tmalefilat§ta fttnd joufoSfa, jofa olt Stflagtn rtjogtdiujt; tamd 
jofjbatti ©anribtn rtjbStajien luo, Sun ndmd paratfaa Ijajaan* 
tuttetna tlotffiinat ja nauttitoat runfaaSta faalttStaan, farfaft 
35atotb mtefjhtettffi afftartoaamatta fjetbdn Jjddllenfd, lot Jjetbdt 
tdnbellifeStt, mitt ettd ainoaStaan 400 nuorufatSta padfi pafoon, 
ja £ela§tt fofo rtjoStetnn faaltin, fefd ttjmtjet ettd elatmet, 
toteldpd ottt paljon eldtmta faalitfft. Sattnbin fafft toatrnoa, 
Slfjtnoam ja Stotgatt, olttoat mt)b§ rt)b§tettt)jen joufogfa. 2Boit= 
tajana palaji ©atoib tafatfitt ^iKagtin ja lafyetti runfaaSta 
faalttStaan tt§tdtt>i(leen 3 uuoa 3fa tctEj xojct. 

©ilia aifaa fun ©aro'tb oli gtflagtSja, taiStcli ©aul 
tottmeifen tatStelunfa. SDttHd mielelld tjan lafft tateteluun gt= 
ItStealatfta toa§taan, ftitd et 9taamattu ferro; mutta nte tootm* 
me fuitenftn faftttdd, ettd fydnen mtelenfd olt fnnffd ja toitooton. 
SEaiStelu tult fotoafjt, ja mitt fdtot futn ©amuel oli ©attltlle 
ilmotttattut. |}erra antot ^graelin gili§tealat0ten fafitn. 3§= 
rael Itjiittin ja fddnttjt pafoon. ©aulta ja Ijdnett potfianfa, 
Qonatfjanta, 9£6inaba6ia ja 9JMfifuaa, ajetaan tafaa ©tlBoan 
touorella. ©aultn pojat faatutoat faiffi, ja ©aultn' tjmpdrtHa 
on fota anfata; totf)botn fdt)toat juotftmie^et ^dnen paddenfd 437 jo §aatvo\ttatvat fjonet. ©aul tatSteli mimmattua taiStelua, 
ntinfuin fe taiStctee, jolta on iuoitott toimo fabonnut ja jofa 
ndfee ebeSfdnfd ma'rman fuoleman. Sun ©aul tttnft itfenfd 
Ejaaiooittuneeffi ja fnfenemdttiJmdffi taiSteluun, pnnfi Ijdn afeen= 
fantajaanfa pigtdmddn fydntd miefaftaan Idpi, ettei giliStea* 
laifet faift Ijdntd Ijait>at§ta, mutta fun afeenfantaja ei fitd taf)» 
tonut tef)bd, Ian f eft ©aul omaau mieffaanfa ja fuoli. Sun 
afeenfantaja fen ndfi, lanfeft fya'n mt)<5§ mieffaaufa. Saiffi 
©aulin lifimmdifet mieh,et olitoat faatuneet, ja jdlfeen jdd= 
neet QSraelin fotajoufoSta pafenimat. f^iliStealaiSteit woitto 
oli fuuri, jonfa tdljben maattafuffaat toifella puoleu ©ilboan 
muorta pafenimat afuntopaifoistaan ja giliStealaifet rupeft= 
mat afumaan fjeibdn faupungeiSfaan. 

©iettd mafafi nut ©aul ©ilboan muovefta. £)Umd3ti 
oli l)dn maettuffenfa alottnnut, muttn fatumattomuubeSfa ja 
toimottomuubeSfa l)dn fen lopetti. §>dne§td olifi tutlut jalo 
Ijattitfija, eltei pn olift iyumalait fanaa fynljdnnnt ja paabut= 
tanut fnbdntdnfd. §>enge8fd l)dn alotti, lif)a§fa lopetti. ©aul 
oli mitten itjmiSten faltainen, jotfa merrataan fttoiStoon lan= 
gemteefen fiemeneen: ilolla Ije maStaanottamat $umalan fa= 
nan, mutta fiufauffien tutlen Ije lanfeamat poi§, ja tjeibdn 
miimeifenfd omat furfeammat fuin enftmmdifet. — ©iettd 
mafaft tnnite 3 onat ^ an - Qumalan fana oli tdmdn nuont* 
faifen jofjbattamana malona. $drfdl)tdindton totuubeit ja 
oifeuben tunto oli afunut l)dnet rinnaSfaau. ^elmoton oli 
fj&n ottut foba§fa. USfoUifeStt tatStellen ifdnfa rhmaUa faa* 
tui fyan not. £) $onatl)an, fattt§ olfoon fittuit mwStoft faifilte 
nuorufaifitle, nhnfuin finun ratfautefi oli ©attribute faUi§! 

3§raelilat§ten tappio oli nitn fuuri, etteimdt b,e mouteet 
pelaStaa funinfaanfa ja Ijdnen poifainfa ruumiitafaau. jfte 
jdimdt mafaamaan ©ilboan muoretle, funneS gilistealaifet feu» 
raamana aamuna tulimat faatu'neita rniJStdmddn. §>e fyatia* 
fimat ©aulin pddn potffi ja Idtjettimdt fen ttmtd ©aulin afeet 
ttmpdri giliStealaiSten maata moiton merfftnd; fitten naulafimat 438 Ije pddn epdjumalanfa £)agonin temppelttn fefd ripustttoat 
afeet Sfetarotljtn temppetitn. SOtutta ©aultn imnd Ijdtten poi* 
fainfa ruumitt I}e ripuStimat &,dtodi§tt)ffefft 93etb,fan'in *) !au= 
pungtn muurilte. Sun ^abeffett afuffaat ©ilcabigfa fatraat 
fen fuutla, tuliroat t)e t>i5CCci ja ottiroat ruumitt alaS muurilta, 
tDettnat ne lyabeffeett ja fjautaftmat tie fiefta. 

^alattuaan 2lmaletflat§ten tapogta, fat 35att)tb folman* 
tena pdtmdna ©tlboan tappelun jdljeSta fuuda $§raelin on» 
nettotmtubeSta ja ©aultn mmd fydnen potfdtnfct fuolemaSta. 
©aultn (etrtSfa paltoettut Slmalefilatnen tot tdmdn ttebon 
3iflagtin. Cuutteen faatnanfa £>atoibtlta palfinnon, toalet)* 
telt f)dn tappaneettfa ©aulin tdmdn omo§ta pt)t)ttnij§ta, fun 
©aul mafajt mdagfa i\aatv oitettutta, ja. tot tttjt ©attribute 
©aultn fruunun ja fdftrenfaat. Sun ©atntb ja Ijdnen mieljenfa 
faimat tdmdn £uu(la, repdtjttodt f)e maatteenfa, „maltttitoat ja 
. ttftmdt ja paaStojttoat efytoofen a§tt ©aulin ja f)drien potfanfa 
$onatl)atun tdljben." ©uuri oli [tig ©anribin ja fatten tnieg* 
tenfd furu. ©attrib ei iloinnut ftttd, ettd toit)amte§ oli faatu* 
nut' ja ettd l)dn nt)t rooifi tulla futtintaalfi. 2Jhttta 9 lmale= 
filaifede fattot 35amtb: „9Jli£)ct peljdnntjt la§fea fdttdg tap*, 
pamaan |>erran tootbeltua?" ja fd§fi Inobd Ijdnet fuoltaaffi. 
®atmb roaltttt ©aultn ja Qonat^anin fuokmata furulau* 
fugfa, jofa nimettd: „laulu joutfeSta" on firjottettu ^ttr§fag- 
ten ftrjagfa" **) ja jofa £)att>ibin fd§f«8td opetettiitt Quubau 
nuorufaifttle. JdSja laulusfa, jofa alfaa: „3aIoimmat, o £j§ra= 
el, otoat tuttuloittaS furmatut; tuinfa fantarit otoat faatuneet!" 
t)lt§tetdan runoIlifeStt ja tjletodSti ©aultn ja ^onatljantn urt)ool= 
lifuutta. £>attrib ei not mui§ta ©aultn toainoa Ijdntd tofytaan, *) 93 e t Ij f a n eli S3 e t ^ f e a n, ©ilboan ttmoreBta Qorbania 
fot)ben. 9Jtyo!jemmin futfuttiin fittt Schytopolis. ^I^ttttn on fe 
mafyttptttoihen patffa ntmelttt Beisan. 

**) „|mr3fa3ten ftrja" olt nat)tatoa§ti fofoelma lauluja, 
joiSfa olt firjottettu t)ur3fa8ten QSroetttotSten tdtSta. 439 tooatt ©aultn muigto oli jddpd ^Sraeltin joioun ja ifjanana. 
£>auub nieif aa: „©aul ja IQionattian, rafaStetut ja fuloifet elai§» 
fdnfd, eitodt ole fuotfegfaanfaan eroitetut; liuffaammat fuin 
fotfa ja todfetodmmdt fuin jalopeura." Stttn olt ,£>erran Ijettft 
nt)t Idpitunfenut ©awibin, ettci faiffi toif)a ©aulia foljtaan oli 
l)dne§td f)dhrinnt)t! Satntb ei td§fd lauIuSfaan . artooS^ 
tele ©auita fjdnen tefojenfa mufaan IQiumakm ebe§fd. s Jtaamat* 
tu antaa ndiStd fuitenfin artoogtelutt, fun fe fanoo (1 9Iif. 10, 
13): „%a nam fuolt ©aui paf)oi§fa teoiSfaan, jotlo i)dn alt 
tet)nt)t $erraa toa3taan, ettei f)dn pitdnnt £>erran fanaa." — $a 
Qonatljania muiStaa ©aioib erittdin nueld; f)dn toeif aa: „9D<imd 
furen f uureSti finun tdfjtefi, toeljeni Qonatfyan ; find olit mtnulle 
juuri fuloinen: ftttun raffautes? olt fuurempt minude futn \vai-- 
mom raf£au§." £dgfa on tobellafin t)0tdtodn raffauS, jota a§» 
tdrodtd furee. S£amm8inen t)§tatot)t)§ on faUi§ aarre. 

B. ;panri& n>oittoriftftaana jo onncffifcna 
^affitptjana. 

55. $ntt>tt>tn (ttninfaafft tnfo \a JjtiflttuS f>e&vottl$f<i. 

2 ©am. 2-4 t.; l.TO. 12 t. 

$ofu ttjotft ajateda, etta ®att>ib ntjt, ©aultn fuoltua, £)eti 
olift rientdnnt ^a(Ktu§=t§tuinta anaStamaan, fo§fa f)dn oli fu» 
ninfadffi tooibeltu. 9<iim ©attrib ei fuitenfaan tefjntjt. SBaatt 
I)dn fttftti enfin |)erralta, pittfb" I)dnen tafjtea SJmtban taupmu 
feifyin. SSaSta fitten fun £>erra oli IjaneUe ttiaStaitnut ja fd§fe= 
nttt fjdntfi menemddn £>ebrontin, laffi ®atoib faf)ben toaimon» 
fa ja faiffien mieStenfd fan3fa finne. — £dind ftjftjminen ,£)er= 
ralta, toatffa ®aroib olift tuoinut pddttdd ttfettdnfd oletoan tdt)» 
ben oifeuben pnrfid funinfaaffi, ofoittaci fuurta jumalanpelfoa 
ja not)rt)t)tta. Suinfa ufein tata oiteata nBt)rt)t)tta puuttuu frtg= 
tttttjjenfin fe§fen! £)e eitodt fnft) £>erran mieltd eitcdttd obota 

29 440 Ijdnen ratfaifuaan, toaan rupeatoat toitnimaan, noubattaen 
omaa miettdnfd ja luulotteleitoat fitten . toiiriittmnfa ^erran 
tal)bon mufaan. 

Sfttyt ^uuban mteljet tulitnat fiebrunitn ja „tt>oitelitt>at" 
35atoibin fuutrifaaffi. £>anubm enftmmainen fyatlttuffen toimi 
alt fauau Idfyettdminen QiaBeffen afuWaitte, jotfa olitoat @aultn 
ja tjiinm poifanfa ruitmitt fjaubanueet ; Ijftn fiittdd fyeitd jn tu= 
paa tetjbd fettle l)nh)dd. 9Jhttta £erran tafjto oli, ettei $5anii= 
bin pitdntytfddn nrield l)eti ja ilman tuaitoaa tulla toto 
$§raelm funinfaaffi. f>dn fai ta§fd obotu?|e§faatt fe§tdd monta 
foettelemuSta. £dmd tuli futtenfin faiffi 35annbitte fyntSbtyfft. 
©aulin fotapddtnieS, Sffcner Sfterin poifa, meni 9Kaf)anatmiin*) 
ja afetti fielld ©attlin pojan ^§6offt^tn ^Sraelin funinfaaffi. 
$uuban fufufunta gffin ptjfni Sahnbilte uSfollifena. 9h)t ftnttyt 
fifatlinen fota tt>altafunuaSfa ; feitfin pafyan toimufanaan fuutn= 
faantnalta, jota fanfa oli fjahmnut. £>ahrib ei odut tciSfa alfaja* 
na; roaan Sftmer tuli fotajouffoineen 33ettjammiin pafoittaaffeen 
fielta pain ^uubaafin !y36ofetf)tn roallan alle. %oab, £>atnibin 
ftfaren poifa, lafft Syuitban mieSten fan§fa fjeita wagtaan ja tai§= 
telu fnnttyi @i6eoniu lammifon ttjfond. Sotapddltiffit antotoat 
ertfin 12 nuorufatgta molemmtlta puolen a§tua eftin „Ieifttfc= 
mddn", f. o. faffin=tai§teluim. SaiKi ndind faatuitnat toinen 
toifenfa fera, jonfatdljben patffa liimitettiin f>elfatt)=|)agurtm'= 
ifft f. "o. miefanteran petfoffi. Crista naemme, fuhifa fotaifaffi 
fanfa oli tullut <Saultn atfana; faffintat§teluun rutnettiin ifddn* 
futn leiftu ttmoffi. ©enjalfeen ftjrttgi nleinen taiStelu, jo§fo 21B- 
nerin fotajouffo Itjfititn pafooit ja i^oabin miefyet rupefiraat aja= 
maan pafenetoia tafaa. %ata tafaa=ajami§ta fe§ti pditndn Ia§= 
fuun a§tt, jottoiu 3l6ner Slmman fuffulalta ljuufi Soabille ja 
ptytyjt f)dnta jo laHaamaan „it>ainooma§ta meljidnfa." ©Uljen 
tt>a§tajt $oa&: „9ttin totta futn ^umala eldd, jo§ find oltftt en= 
nen niin fanmtut, olifi fanfa tdndpdnd jo toarfjain lafatmut toai= 

*) 9Jlaljanaitn oli itapuoleUa ^orbanta 3Q6Dofstutrran tie* 
noiSfa. ©e on jo tnainittu 3aofo6in ^i§toria§fn (f. 110). 441 

nooma§ta fufiu meljidnfd", jn cmtoi pufjaltaa torroeen, joltoin 
taiStelu laffafi. StBnerin miefyet palafttoat Ejeti tjli - $orba* 
nin ja tulimat 9Jlat)anaimiin. $oabin mief)i§td oli td^fd taiSte* 
luSfa faatunut 19 mie§td ja fen lifdfft urljoottinen ja nopeajuof* 
fuinen Slfatjel, ^onfiin toeli, jonfa 2t6ner oli feifyddttddn tap* 
panut. 9l6nerht fotajoufoSta laatui 360 mieStd. — 9iaamattu 
fanoo tdtd taiSteluu „fana,en fotnaffi", mutta fen fe fanoo fen» 
tdljben, ettd tdmd oli me'Ijegf otn ; mieStappo oli td3fd aitoan 
mdljdinen muifyin fottin toerraten. 

©enjdffeen ei ttmrjinaiSta fuurempaa tai§telua otlnt QS* 
Sofetljin ja £)annbm jouffojen rodlitta. Slbner foetti mafymistaa 
^Sbojettyn mnltaa, mutta fnitenfin „©aulin t)uone t)dtt>ifi ja 
wdh,eni", inaan Sattrib faSmoi ja eneni." £50 35att>ibin $iflngi§fa 
ja etittdin £)ebroui£[a olteSja titli efytimifcen b,dnen luoffenfn ul» 
jaita fotnpddmiefyid ja fotatodfed faifiSta fufufunni^ta, niin ettd 
ntteta ftjnttji fuuri fotajouffo. 9ftt)iMin jtuitajt $umala £)auri* 
bin perfyeen; fjanctle fnnttoi £>ebrcmisfa fuufi poifaa, nimittdin: 
2Imnon, Sileab eli Daniel, Slbfalom, 2lbonia, ©afatja jn lyet* 
ream. -Kama olimat faiffi eri dibei^td fnntnneet. ©aulin tjuo-- 
ne, jota SRaamattu ttimittdd „merit)uoneefjt" (2 ©am. 21, 1), 
niitten julmuufften tdtjben, joita jo ©aulin aifann teljtiin efim. 
■KobeSfa jn fitten ©ibeom'Sfa (2 ©am. 21, 2), ei motnut muuta 
fuin tt>db,etd. *) Q§bo jet() oli tjallitulf eSfaan Ijeiffo, ja Ijduen ai* 
fanfa oli jo fotjta tdtjtetttj. Slbner, ©aulin entinen fotapddmieS, 
ei otlut ^SbofetEjtiit fiintttnnt raftaubegta eifd oifeuben tuunon 
fautta, maon fumtianl)imo3ta. $un fentdl)ben $5§6ojctt) foimafi *) 5fi$atffa Saroib ei [uoraStnan roainonnut ©aulin tjuonetta, 
— pamtriaStoin ofoittt fjan t)§tatt)^t)tta eftm. .Qfonartiantn poitaa, 9Refi« 
bofet^ia, fofjtaan, — taijttyi fyanen futtenfin ferran fattuneen 3 rouoti* 
fen nalant)aban aifana, jofa £>erran tlmoituffen mufaanoli tuHut©au* 
lin julmien roerttditten tatjben ©ibeoniSfa, ®ibeonilai§ten toaatimuf* 
fe§ta jattaa tjetlle fogton utjriffi 7 miegta ©aulin fjuoneeSta, jotfa fyz* 
tettiin muoreHa „£>etran eteen". £>eiban luunfa antoi SanMb fyau* 
bata, famoin fuin ©aulin ja Qjonatljaninfin luut, Senjaminin maaHe 
Stftn tjautaan (2 ©am. 21, 1—14). 442 3l6nerio fiitd, ettd fjatt oli ttjfonfd ottattut ©aulin jatfatoaimott, 
huljaStui s #6ner fuureSti ja tfmotttt- ttmnhotutfa tralalta fttoraan 
386ofet^i[te nt)t : aitott>anfa forottaa ©atoibitt fofo tualtafunnatt 
funinfaarft. 3^&°^tl) ei tuoinut 9tfmerin aifomugta e§tdd. 2tb» 
tier Idfyetti fananfaattajat 35atr>ibi(Xe, futtnioitti fjdntd fiminfan* 
na jo tarjoutui fatten paltnelttffeenfa. 35att>ib maaiti fuitenfut, 
ettd 9l6nerin piti tuoba ()dttel(e ©attlttt tgtar 9J?ifal, jofa oli £>a= 
tuibitte emdttndffi annettu. ©amallo Idfjetti 35att>ib 3jSbofetb,iIle» 
fin fanan ja roaati 9J?ifaIitt itfetleert. ^SbofctE) (dljettifin 9J?ifa~ 
(in, ja Slbner 20 miefyen fattgfa tot I)dnet.£>attHbitt ttjfii ,£ebro» 
niin. — 3j8bofetIj, jofa furuttomuubegfcHMt ttdl)tdtt>d§ti ei ugfo* 
nut, ettd ^juntata o(i maavanittjt ©atoibin 3£raeltn fjallitfijaffi, 
ei tuoinut ajatefta, ettd 2Ibner tobettafin fydttet Jjtjlfdifi ja menifi 
©atoibitt puotelle. ©enidfjben t)dn ei foettanutfaan tt>a§tu£taa 
2Ibneria eifd ©amibtn pnttntb'd. 

Sun Slbtter miefnttettfd tuft £iebromm, ttmlmigti 35atoib 
IjeUfe pibot. hotter tarjoutui £jeti laijtemdau pobjoiftin fufufunriin 
fofoamaan faiffi 3'SroeKn fufufunnot 35atr>ibin tt)fb, ja £)att>ib 
antoi l)dnen mennd raub,a3fa. 9JJutta lun $oab, jofa tjeti Slbnerht 
Iat(bettt)a Debronigta palafi fotia fotaretfiltddn, fai fuulln, ettd 
2lbner oli fdt)ttt)t funiitfaan tnfbnd, meni I)dn jDahribin luo ja 
nul)teli funingngta fiitd, ettd b,dn oli paaStantjt 2lbnerin mene* 
mddn, fatnatta ftttnaten 3l6nerin aifomuffia petollififfi. ®atmb 
ei tuaStannut ^oaBille mttaan, fo§fa fy'an tdtjbettifeSti luottt 21b* 
neriin. SDtutta ^joab latjetti fyeti, $)att>ibin tietdmdttd, 9Ionerin 
perddn fattanfaattajat, jotfa patauttitnat fjdnet §e6roniin ta!ai= 
fin. Saupungin portigfn tnent Qoab tjdnelte tnagtaan, put)utel» 
laf jettfa t)dnta erindnfa, ja pi§ti fydnet, jofa ei tnitdan patjaa aa* 
tt>t£tamtt, ntiefaCIaan fttoltaaffi. 9?ain joutui 9Ibner ^oabin tt>e* 
renfogtou (tneljenfd 9tfal)elin murljan tdljben) jn fateetlifen fun* 
ntanljimon uljrtffi. ®ahrib furi Slfmerta, mutta oft b,aUitu§4§tui» 
mellaan liian Ijeiffo rattfaifemaan tdtd falamurljaa. £)dn tuaan 
ofoitti oman itfenfd ja tualtafuntanfa ttriattomuuben td§fd afi= 
a§fa ja laufiti tuield : „£ulfoon fe (9tfmerin toeri) ^joabin pddn 443 padtte \a faifen Ijdneri ifdnfd' fyuoneen", [efd fd§!H fanfaa piifeu* 
tumaan „falfeif)iu"^) ja toalittamaah Slbneria. 816'ner' t)aubat= 
tun |>ebroni§fa: ©atoib Idtoi'ttfe paarien perd§f a ja itfi f)au= 
balla: niiit„itfi mtjite faifti fanfa." '-- Xamix tapau§ oIt®atoi= 
bide roarthaan fongeu ra§fa§. SJbnet, mie§, jbfa ntjt, fun t)du 
oli $§bofetb,i§ta luopunut, olifi toimenfa fautta f otjta ■ tooinut 
faattaa faiffi SySraelin [untlunnat ©atm'birt fuufia'tfttuteen fa 
rauljoittaa toaltafuiman, oli falatiiurfyaSfa faatunut ja toield feit 
fdben fautto, jofa oli £>attribiu enfimmdinen jo tooimatliftn mie§. 
SBaiffa'ljaUttftjcma ollen- ndfi l)dn fatenfd ftbotiiffi ranfaifemaan 
murb,aa. i^ofainen ^umalata pelfdattidinen ib,minen tuntee it= 
feufd famanlaatuifeSfa tila£fa, jo§fa £)atoib nnt oli,- fuureSti afy 
bistetturia'.' " ; Wutta /idmntoiuerifnv al)bi3t:u£ ' on ' ' opettaroa \ty 
mi§td fdrfitt)dllift)t)teen ja lubttamadn nffin perron toinuin. %a- 
rempi on u§faltoo l^crroou, fuin luottoo piiiimtclntu (S(5f. 118, 9). 

Sun Stbner oli fuollut, fab'btti ^Sbojetfy roljfeutenfa; „l)d= 
hen fatenfd itidf girodt. " $j3raelin fufufunnat ja Ijdrieu omat 
pddmiefjenfd f)dne3td tt>al)itetteriluopuht)at, fun ndfimdt tjdneltd 
fofona'an pmittuhian itfendiStd t)attitu§ft)ft)d. ©aulin tjimd t)d» 
ue'ri fyuoneen ja oli §>erra I)t)ljdnnt)t. Safft pddmie§td, SBaena jo 
$efob, 93erbttldifen Stimmonin pojat, luopuittmt $§bofetlji§ta, 
tuufeutuitoot falaa Ijdnen tjuoneefenfa ja piStitodt fyaneu fuoli* 
aafft fjdnen ortiaSfa touoteeSfanfa. Stain fuoli ©aultn poifa 
$§bofett)'. $ ait »!' "t° touoben id§fd, tulleSfaan tjallitftjafjt, 
ja tjallitfi 2 ttmotta. ^du'en jdlfeenfd ei enad fufaan ©au» 
•lili b,uonee§tn forotttamnut ^a(Citftj[aCft. 

5i§6ofetf)in pddn fantotbat murljaajat Satoibin tt)!B, toi- 
wo'eu fen lautta padfetuemfa tyinen fuoftoonfa. 9J}utta ©atoib 
antoi fuolemalla ratigoiSto Ijeibdt ja ripitgtutti fjeibdn [ilmotut 
ruuthiinfa julfifeffi b,dtt>di§tt)ffeffi. 3§bofetf)tn pddn f)dn antoi 
fyaubata Slbnerin Ijautaan ^ebroniiu. - Stain fdtm ©atoibin 

*) @affi=pufuun, f. o. luaippaan, jofa oli' roalmtStettu laxlt- 
a§ta [affifanfan§tn, pufeubuttitu fuuren furun to^i fatumuffen 
<iifana. 444 

roif)olli§ten. (Si DaWibin eita fjdnen mieStenfd mieffa Ijeitd 
taatantit, roaau perron loSton tuornio. 

3§oofetf)in fuoleman jdlfeen fofoontinrcat $3raelin fn= 
fufutmat £>att>ibin tt)f5 ^ebroniin jo fimnioittiruat fyantd folo 
3§vaelin funinfaana. Saitteta fufufunni^ta oli tndlld fotaniie= 
Ijtci, lDanljimpia ja pddmieljid, ntjteenfa 340,822 mieStd. 
Worn fanfaSta oli tuonut ruofa-- ja juomatatoaroita mufaanfa ; 
ja |)ebroni§fa •mietettiin iloifia jutjlia folme pditodd. 

£>amib oli 30 muoben roanlja tudeSfaan $uuban funin« 
faafft £>e&rom3fa ja tjattitfi fielld (aifftanfa 7 x /a rouotta. 56. $ait)ibin tootttorifnd IjaHttnS 3,cvufntemi3fa. 

2 ©am. 5—10 I.; 1 9tif. 13—20 I.. 

f>e6ron ei ollut fe paiffa, jonfa £erra oli inalinnut, „afet= 
taaffenfa fitfyeu nimenfa" (5 SNloo\. 12, 5) ja jogfa ©atoibin, 
Srigtuffen efifuioana, ptti afuman ja Ijallttfemau toaltafuu* 
taanfa. $erufalem oli fe pniffa oleioa. ^erufalctntn oli .f)cr« 
ra „afettamit pafanain fegfelle" (£>ef. 5, 5) ja roalinmit iximen* 
fa afuinfijnfft (2 9tif. 6, 6), £)ahribin toaltaftmnan fegfugtana 
ja famatla faiffien fanfojen fe3fu§tana, „filla gioniSta ou 
Ia!i tulelna ja £>erran farta ^critfctletniSta" (^cf. 
2, 3). ^erufalem merfitfee „rautjan afunto", jofa mini natj* 
tanmSti ©aloibin aifana ftjntgi ©alemiSta*), 5DMfifebe!in 
faupungtn mrneStd. IJoofuan ja £nomarein aifana oli %nu>, 
falem 3je&uftlaiSten mafjtamana afuinfijana ja fantot filloin nt* 
men 3e6u§ (^oof. 10, 1; 18, 28; Stuom. 19, 10). ^uubait 
ja Senjaminin mietjet ttmHoittitoat faupungin (^oof. 15, 63; 
SLuom. 1, 21), mutta itfe linna jdi ebedeen aiua $)att>ibin 
aifaati aStt 3 eou f^ a ^ ten tualtaan. Sftnt ©awib, tultuanfa 
3f§raetin funiufaaffi, Idffi gerufalemiin, ttmlloittaaffeen Q i o-- 
rtirt linn art. Qefcuftlaifet oltioat fetjuen fanoneet, luottnen Iiu* *) Sotfo f. 61. 445 non toafyttntuteett, ettd „fofiat jo ontutoat" otoat fydnet fieltd 
poi§ ajattmt; fcnta^ben (upafi ©atoib, etta fe Ijanen miel)t§= 
tddn, jofa toalloittaifi liitnan roefijoljbon jn I8ifi „ f of tat ja 
o.itutnat" (jolla ttimelld 35atoib pilfattifeSti nimittdd ^ebufi* 
laifia), l)dn olift oleum „pddnd ja tjlimmdifend. " %oab, &-- 
rttjan poifa, ofoitti urfjoottifiiuttaau tdSfdfin titaifuubeSfa 
ja aStui enfimmdifeiid linnaan. 

9?aamattu ei mainitfe erittdin ftitd, tefifiJ 35att)ib $eru= 
falemin pddfaupungiffeen ^jumalan fd§ft)§td. Stiuafin oli fe 
perron taljboii mufaan. ^erufalem oli htonnoltaan fitljen 
lutein fopiioa paiffa. ©e ft j aitfi (Sfratmin muoren eteldifim* 
mdtld feldnteelld; folmella puolella, itim. ibdSfd, eteldgfd ja 
IdnneSfd, tjmpdroitodt fitd f^mat laaffot. ^erufalemitta tuli 
fii§ olemaan fuuri merfitt)3 toafjtoana faupunfina toiljollisten 
t)t)offdijffta ton§taan. SQBield fuuremman merfittjffen fai $eru= 
falem ftten, futeu mtjofjemmin faomme ndfjbd, temppelin fautta 
^Sraelin fjengeflifend feSfuStana ja „pi)I)dnd faupunfina". 

'Dattrib ftirfi t)eti afuntonfa 3 io nii"» i°fa fenjdlfeeit Citt= 
futtttn £>atoibin faupuitgiff i. ,§iram, $£9ron funinga?, 
lafjetti fanaufaattajat ^erufqlemiin 35att)ibia onnittelemaan 
fefd Idfjettt mt)b3 cebripuita*) \a rafentajia, jotfa rnfenfitoat 
£>a>t>ibille tumnfaaffifen afunrnm. $)anrib toaruSti mt)o8 f'au= 
punfinfa. £>dn rafennutti lmturin, jofa 9K i I( o ' § t a **); 
erddStd n)aru§tu§torni§ta alfaen, jofa jo tbgttji ennen £>a= 
toibin atfaa, t)mpbrbi fofo faupungin. 

35att>tb oli faifen ifdttfa turroannut ^erraon, jo .£)er= 
ran mddrdtjfjegtd oli I)dn funinfaafft tullut. Suhifa t)dn nt)t 

*) (Sebrt cli ffcbri on tyfjtfi lojin towaa ja feStatuda f)att>u= 
puuta, joto fnSrooi jn reiclofin reatjaSfa maaragfa fagroaa Cioano* 
nin jo 9inti*8i6anonin niuoriQa. 

**) Stamim SDlillo nimifen morugtitStornin afemnSta ci ole 
roatmoja tietoja; fe oli 3'°"'" muoren jofo luoteifesfa talji foiHi= . 
feSfo ofogfo. ©alomo \a £>igfia raarugttoat ja roafjroigtiruat uu= 
betleen triman torniu. 446 .uube£fa padfaupungiSfaan tnoifi elaa, ja fuinfa f>ait fallifi fan* 
fanfa olla ilman fterran liiton nrffia ja |>erran fddnnbluStd 
paltoeluStapaa ! fatten ©aulin • l)allitu§=<ajan oti liiton nvffi- 
ottut SirjatfjjearimiSfa (fatfo fittx 380). SobtStuffen maja oli 
eri paifaSfa (fatjo fito. 380). ©diinnbtlineu jumalanpaltt>elu§ 
majaSfa oli rappioUa ollut. !Wot i£)atoib -tjett paaStodnfd afu= 
tnaan gionin faupunfiin piti neutooa $3raelin ttmntjinten fanSfa 
^umalan arfin tuomtfeSta 3erujalemh«r %'dm'd felpaft faifelle 
fanfatle, ja ®attrib foEoft tnalitut mtefjet Me $§raeli§ta „(5^gp= 
tin ©iljoriSta aina £amatf)iin asti" *), 30,000 mteStd, tuo= 
tnaan arffia $irjatl)jearimi§ta. permit nrfft noStettiin uuftlle 
Maunuitte ja 9B6inaba6in pojat, jonfa l>uonee§fa arfft oli ollut, 
ajoittmt 'toaunuja. ©atoib ja faiffi fanfa, jofa feurafi, „iloitfi* 
fittmt '$umalan ebeSfd", laulaen ja foittaen faiffinaifilla foitto- 
foneilla. — 5£amd olifiu juljlalliiien Ijetft fanfalle. Gsifo tjeibdn 
pitdnnt riemuitfeman, foittaman \a laulaman, fun f)e nttt uu» 
belleen mui§telibat |>erran liittoa ja l)dnen fuuria armotBU 
tddn fanfaanfa fofjtaan, ja tun liiton arffi, ^utnalan ld§nd= 
olon merft'i ja tobi§tu§, tuotiin .uuteen pddfaupunfiiu ?, 

SKutta muiStettafoon aitta faifeSfa riemuSfa $uinalan 
fuurten .armotoitteu jo£)bo§ta, ettd £>erra on ^tjtja ja toanf)ur§» 
tag. |)dn ttmatii itfellenfd fumtioituStaja fuuttaifuutta, !yo8 
fjdnen palroelijanfa poiEfeatoat td§td fnbdmmenfd t)lpenbe§fa 
tifjbelle tat totfeffe puolefte, mm-iljciit ranfaifee. $t)l)a ja man* 
Ijur3fa§ on $mnala ianfaiffife&ta ianfaiffifeenj fe tulee fttnti« 
fen iljmifen - tuntea, IdtjeSttyeSfadn |>ervan armoa fqamaan. 
£dftd faitcat JDatoib. ja ^§raelin fanfa taa§ muiStutuffen. ®un 
totnen niaunujen ajajista, Ufa, artoatenfin furuttomaSja mie= 
leSfd ja ilmdh fttbdimnen fumrioituSta,- tielld , lamella SJerufa* 
lemia' ottt Qumalan arffia pibeHdffenfa, fun' ^drjat oliroat 
fittmlle poifenneet, „julmi§tm !3umalan'tmE)a fjaneen, htin ettd 
Ijdn fuqlt arfin SareSfa. " SLaStd , tuli ®aipib murljeetttfefft 

*) © i tj o r i n jofi oti fama fuin „@g9ptin -roirta." ^atnatl) 
oti tjljben ©yi'ian tnaltafunnau piiafaufcunfi potjjoifeen $graelt§ta. 447 ja pelfdji perron mtljaa. 9fajt -©ahrib mgij§ iparmaan fyuomafi, 
mi§(d f)dn oli ereljttjnrit (roertaa 1 Sttf . 15, 2). §crra oli ipa= 
Itnnut Cetoildifet ja niiStd erittdiu Slaronin jdlJetfet arffia fan= 
tainaan ja arfin ebe§fd palmelemdan; ja fyeibdn piti aina pQ» 
Ijittdmdn itfeufd ennenfuin nditjin toimituffiin rgljtgftpdt. So- 
man oli £>amib uuofjtannt IdfytieSfddn tuomaan arffia iyeru* 
falemtin. $a.nnt ©amib ei rofjjennutfaan tuoba ^erran arf= 
fia Qerufalemiin omaan fyuoneefenfa, maan jatti fen ■ £)beb= 
(Sbotnin Imoneefen (luultatoagti aitoan Idfjetld ^erufalemia). 
SKutta „£>erra fiunafi D6eb=@bomin ja faifcn fjdnen l)ito= 
iteenfa" fiUd aifaa fuin foerran arffi oli ftedd. D^iitCe on 
^umalan liitto autuubeffi, jotfa nonr^b^fd ja .fuuliaifuubeSfa 
riipputtmt fiind fiinni. 

Sun perron arffi oli. folme fuitfautta oCutD6eb«@bo' 
win IjuoneeSfa, fofofi !£>a>t)ib l taa§.$§raelin>mautut iniefjet nou= 
tamaan fitci jDamibin faupunfim. 5ftnt jdrjegti f)dn nfiat toijin 
fuin ebetttfeftd ferratta. ©amib fdgfi tjlimmdistd pappia Qa* 
bofia tjuud CeroilatSten . 6' pddmieStd pnfyittdmddn itfenfd ja 
862 ttmlitun Cetoildifen fanSfa fautamaan perron arffia „o!iI= 
lanfa forennoiUa, niinfuin • SDtoofeS oli perron. fanan jotjbogta 
fdSfennt.-" Sftiin mgog fdgfi t)dn' SeipUaiSten afettna meifaajat 
ja (oittajat, joitten piti riemiti(a§ti gligtamdn ,£>erraa. 5Edntd 
oli oifea jufjlapdimd -Qgraelin fanfafle. .®aiffi -Cetpildifet, jotfa 
olitoat fnutajina taf)i toeifaajina, oliroat.puetut itralfoifeeii Iiina= 
pufuun. Suningag itfe oli mt)83 pufeutunut roaffoifeen pufuun, 
£>erran majan palmelijan fjalpaan pufuuiv, ja oli niitten fea§fa, 
jotfa f oittojen fdtoelten faifueSfa riemufjQpnSfd ■ fulfiroat £>er= 
ran arfin ■ ebeltd. igufjlafulfu ereni merfalleen. . ^ola fuuben 
asfeleen pddsta- feifafjtutoat arfin fantajat, ja.ufjrattiin fjdrfd 
ja lifjaiua Iamma§. ®ofo ^Sraeun.'^aattainana .fannettiin 
$erran liitonarffi ndinmuoboin ©amibin faupunfiin ja afetet* 
tiin ftifjen . majaan, jonfa ©amib oli fifd roarten rafennuttanut. 

Sun- arffi nnt- oli majaan afetettu, ufjrafimat pnpit 7 
falppia ja 7 oinaSta poltto= ja fiito§ntf)riffi |>erral[e. @en= 448 jdlfeen fiunaft ©aloib fanfaa ^jerran niineen, ja antoi jufylatitan 
tdfjben jafaa „io£aifeUe 3§raefi§fa, mieljille fefd tt>aimoiUe", 
tjljben Iei»8n, fappaleen Itfjaa ja mitan roiinid tjnnd rufinafafun. 
©itten nfetti ®aroib Stgfofin ja muutnmia muita Cemildifid 
patwelijoiffi „£erran arfirr eteen," jofa patod „t)lt§tdinddn, 
fiittdmddn ja funnioittamaan ^erraa, $8raelin ^umalaa." %a 
2t§faf, jofa foitti fitifeiotfla cnmbaleitta, jo „ fatten loeljeufd" 
toeifafitoat f)evratfe fiitoSroirren, jo§ta ofin tbtjttjt) $falttavin 
pf:3fa 105, 1 — 15 ja 96, 1—13 t). m. 

SBaittjan tobi§tuffen=majatt antoi ®att>ib ebefteen olla 
©ilieonin fuffulatta ja afetti finne glimmdifen papin gabofin 
ja toalituita foittajia ja toeifaajia ^jeman'itt ja ^ebiitfjun'in eli 
Stfjan'in joljbottn toimittamaan fddnni)tti#td jumalaitpalttJe* 
In§ta. $ofa aamu ja jofa iltd fielld uljrattiin polttotttjria 
alttarifta (paitfi muita uljreja) ja laulajat fiittitodt ja t)Mtu 
mat perron laupeutta. 

9D?e ndemme td§td, ettii £>erran nimen palmeleminen ja 
fuimioittaininen fanfan fe§fen oli ©attribute fattiimpia afioita. 
©entdf)ben liiton arfin tuorntnen S eru M e ' n » n oli toto fanfan 
jutjta; fentdtjben t)t)ppdfi ©aurib ttfe ' fjalpaua Seroildifend ar= 
fin ebetla, ja fentciijben jofapdtodifegfd ja t)l)teife§fd palloe* 
Iuffe§fa piti £>errad fiitettdmdn. Sofo fanfan piti funin= 
faanfa jofjbotta oppia tuntemaan #erraanfa ja Qumalaanfa ja 
aiitramaan Ijanefle funutata, — £$o&pa fatffi ljaflttftjat ruin 
rafa§taifimat perron funniata! 

®un £>att)ib nditten tapauSten jdlfeen palafi oinaan t)uo- 
neefenfa, nufytelt Wital, jofa oli affnna§ta naljntjt ©aioibin 
fynppddro'dn muitteit fanSfa liiton arfin ebeda, fjdntd ftitd, ettd 
fjdn oli alentanut itfenfd ja palja§tanut itfeanfd „niinfuin 
tr§taifet itjmifet." 95tifalitta ei ollut famaa noprdd, ^evran 
tafjbon atte ali§tu)oaa ja |>erraa fiittdrodd ftjbdutd fuin ®a* 
rotbilla; fjdn ei fiiS fdfittanQt £>att)ibin iloa $erran avfin 
ebe^fa. 9ftutta ©attrib fjuomauttt 9)iifalille nbnvdSti, fuinfa 
,£>erra oli fjdnen roalinnut israelii: pddmiefjeffi, ja fanoo : 449 „^) e v r a it e b e § f a mindtal)boniloita;ja mind 
tafjbon to i e I S f) a I m e m p i o II a j a n o n r a m v- 
nun f i I m i§f a 11 i." 

$att>ibtn rooitot. £>amib oli „mie§ Qumalatt mielen 
jalfeen." 5Wutto f)dn oli mnb§ janfarifuningaS. £erran ja 
$3raelin mifjotlifet fairoot tuntea l)dnen fdtenfd rooiman. @n= 
fimmaifet mitjollifet, jotfa ©amib fufiSti, olimat 3fili8tealatfet. 
$50 fjeti feu jalfeen fun Damib oli moibeltu QSraelin !unm= 
faaffi, J)t)i5ffafitr»dt f)e Qjuubaan ja afettuimat fRefaimtn Iaaf= 
foon. £e tietnSti pelfdfimdt ^JSraeliit mallan fa§mami§ta, 
tun T)amib oli niin jufjlallifeSti fruunattu ^raelin funin= 
faaffi. 9Jt)t fnfni £>atoib iteumoa £>erralta, ja |>erra fd§fi 
fatten menemddn f5iti&tcalaifia maStaan. ®amib Idffifin ja 
Ibi Ijeibdt fefd poltti Ijeibdn epdjumalanfumanfa, jotfa fje fii* 
reifen paon tdljben olimat jalfeenfd jdttpneet. $onfuu ajatt 
perdStd itubiStimat giliStealaifet l)t)bffanffenfa. ©illoin ®a= 
mib, ft)ft)ttt)dan taag ^erralta neumoa, fierfi tjeiban fota» 
jouffonfa, ja faatuanfa merftu fiifunapuitten leljtien fofjiitaSfa, 
rtjntdfi f)dn rofyfeaSti fjeibdn pddllettfd ja Ibi fjeibdt, ajaen 
fjeitd tafaa pitfid matfoja. $a miela folmannen ferran Ibi 
$)amib ^^iliStcalaifct ja malloitti ©atljin mind ntuita Ijeibdn 
faitpunfejanfa. Jdmdn fautta olifin §ili§tealai§ten malta 
murrettu. SDamib oli ijeibat „alentanut" ja ottanut „orjuu» 
ben fuitfet", joilla l)e olimat ^§raelia maimartneet, fyeibdn 
frifiStddn. @en jalfeen oli ainoaStaan mdtjempta tai§teluja 
gi(i§tealai§ten ja ^§raelilni§teu walilla (eftm. 2 <Sam. 21, 
15 ff), ja §ili§tenlaifia ndfni palmelleen £)amibin jotajou* 
fo§fa (efim. Sretit ja ^tetit fefd ©etilaifet; $f. 60, 10). 

Woabilaietcn tyetfi oli mnb£ tullut. StuntemattomaSta 
ft)t)£td (fentie§ f)e olimat murfyanneet ®amibh: omnifet, jotfa 
olimat finne paenneet) ®amib ranfaifi tjeitd anfaraSti ja 
muferfi fjeibdn motmanfa fofonaan, niin ettd f)e ta§ta Idfytieu 
olimat meron=alaifet ®amt&tlle. 450 Si)riolot8tcn fanSfa oli pitEdllinen ja antaxa tnigtetu. 
(Snfin Ibi ©aioib- §abab=Sfer'in, 3°b<" 1 *) funinfaan, jofa 
taiSteluSfa fabotti 1000 toaumia IjetMoftneen ja tai§telijoineen 
jo 20,000 jalfotnieSta. (Saatuaufa ap : ita £>ama£fo§ta uu= 
bt§ti tDoiinattiuen |>abab-(Sfer joban ©ajoibia toagtaan, 
mutta. fabotti fiUoin 22,000 mie^td ja jdtti fittci fertaa fota* 
tjanffeenfa,. ©atnibiu iopitot otitoat juuret. SatnaSfoIainen 
©tjria joutui ©qioibin, toallau a(te, ja f)Sn ajetti finite ioarti* 
jajwitfoja. 9Jli)o§fht otimat fobanfaaliit fuuret. SDlafjtaroan 
Qohan, ftmtiifaqn faatuneitta fotilatCta oli lultaifet f. o. tuh 
lalla padlig§tett)t filioet; rtdmd roei 3)atoib $eruja(emiin ja 
toietd „t)len fcaljou" toaSfea -fafybegta $o6an htnjnfaan fau= 
pungteta, mmettd s -8etaf) ja SSerottyai,. jotfa ©atoib oli inal= 
loittanut.. £>amatl)in ■■*) funiitgag Stfjoi. eli • Slfjou,. jofa 
oli ottut foba§ja §abab-@i'erin fanSfa, Idfyetti nt)t poifanfa 
©atoibia tertoefytimticm ja mieiniiau f)dneUe Iaf)ja?ft hiltaifia, 
Ijopeifia ; ja , toagfifia aStioita. Saiffi ndmd lal)jatt)nna ruu= 
faat faaliit ,l)opea§fa ja fuftaSfa ; pt)f)ittt ©ntoib §erralle f. o. 
fdjltjtti £>erran majan tarpeiffi. 

.©botttUoijet jotfa naJjtaroagti filta aifaa fuin ©aroib 
f ott. ©tjriaSfh, , oliroat Ijgbftmneet ^uubaan, Ibi ©araib mt)b§ 
©tjriagta pqlattuaan. fatten fotapddtliffBnfd . Stbijai faatoi 
„fuolaIaafjogja" IjeiStq tjnnd tjeibdn UittolaifiStaan 18,000 
mieStct. ®ota (Sbomitatetert man joittui £)ait)ibin tnattatt afte, 
ja. l)Sn ajetti jotatodfednfa finne ipavtijoiffi. 

9?ditten fotien , jdljeStd oli -., Saroibilla jonftm. aifaa-rau= 
tjaa tt>altafunna§foqit. §dn ^ai nl}t rqutjaSfa fdtjttdd 
aifaanja oman fanjan I)t»lt)dS[t.- Siaamattu .fertoo ioaan Irjt|t)* 
e§ti, etta „fj,divtefi oifeuben ja .IjurSfaubert fqife((e.fanfattertfa." 

? : )-'ffotfo f/ 400. 

**) -^amatfiin faupuntt ja toolfofunto oli Otonte§=joen roar* 
teHa. <s;e oli .£>etl)tlamen ftaltahmta. ©iella loqttyt) )Dte(o n^ftjodn 
Hama niminen Jaupunti, jofa mmeHaan muiStuttaa £>amotf)io. $ctt) 
oli Sanaonin poifa, ja £>etl)tlatfet oliroat afuneet etmen $onaon= 
inaaUa. 451 Stddd ajalla luultaiuo^ti atfoi ©alfiib rafentaa ljuonetta .$er= 
ralle, jo3ta foljta tulemme . puljumaan. 9Kutta anfaro fota oli 
©anribttta ttrield feStettdmdnd. ?fotmonilaifet, .jotfa jo ©cut= 
Itn atfana ofotttttoat >t)if)o(ltfuutta $§taelta foljtaan, antoimat 
tdljdn atljeen. £>e oltraat iidljtdtt>d§ti jo fauati fabeljttneet 
$5§raelin toaltaa Saiiaanmaatta. ©ettjdlfeen tuin @aul olt 
tjeibdn t)noffdr)fjenfd torjunut, oltoat tje otleet alattanfa, ja 
tjeibdn fumnfaattfa SfailjaS olt teegfennelltjt t)§tdtt)t)t)ttct $)a= 
*»ibin fangfa. Shut 9?at)a§ fnolt jo ijditeu potfattfa £>anun 
tult Euttinfaafft, laljettt $)attub, 9£al)afjen ofoittamon t)3ta» 
wtjtjbett tdfyben, fananfaattajat lobuttamaan jo onnittelemaan 
mtorta tunittgaSta. ©tllotn £>anun, fanfanfa- glimmatSten tteu= 
too§ta, otti ©aratbin Idljettilddt ja antot a\aa puolet Ijeibdn par* 
ragtaan ja letfata poig puolet fyetbdtt toaatteigtaatt fefd lafyettt 
tjeibdt fittd tamotn pilfattutna menemddrt. . 8tmmoniIat8teii • 
tlltmmdtfet fgtjttitoat $)att>ibtn Idfyetttlditd matoojiffi, ja fental)* 
ben I)e niin ^apaifhuat fyetbdt. $Qt felma§ti ^aftoat ftjtjtd jo- 
taan $)attnbiu fangfa. ©amatla lafjettimdt fye ©tjriaan 1000 
Ieimigfdd fjopeaa ja palffafimat itfedeen fotatodM 9tel)oot§ta, 
$o6a§ta, $§tobt3ta ja 9ttaefa§ta, tjfjteenfd 32,000 mamma tai§= 
teltjotneen tynnd muuta radled. Sun nrjt $)ntoib laljetti $3rae= 
Itn fotajoufon 3;oa&tn ja Stbtfain joljboSfa $orbamn t)lt, olitoat 
ndmd joutua pitrttet«i!fi toil)otft§tert fotajouffojen fuurilutut* 
fuuben .tdfjben. Stttfara olt tjeilld tatStelu. ^oah, $)arotbm 
itrfyoottifin ja tattattrin fotapddtttffo, toalttfi par^aiinmat fottlaat 
$3raelt§ta ja Idfft itfe mitten fattSfa ©nrtalatfta ttiagtnan; 
Slbtfai fdanttu' muun joufoit fansfa Slmmontlatfia toaStaan. 
Qoab, jofa muutoin olt jumalaton mie3, nitnmin jo olemmend^ 
neet, pul)Uttelee tai§telun ebelld toeljeddu SIBtfatta, feljotttaa l)dn= 
ta urtjoolufuuteen ja fanoo: „Olfaamme matjroat fanjamme 
puoleSta ja ^umalamme faupunfien puoIeSta; mutta £erra tel)= 
fobn niinfutn tjdnen felpaa." 9Kt)8§finfuo§tuitt)atl)e tulemaantot* 
nen toistaan auttamaan, jo§ luaara tultft toijelle fototn fuuretft. 
£d§td !aife§ta ^uomaamme, futnfa anfara tatStelu olt. 9Kutta 452 

^graelin Qumala olt ^raetitt fan§fa, ja QSoabin fotataito ja 
fotaonnt ei pettatttyt. Qoab lot Snrialaifet. Sun 5lnttnouilai= 
fet itdfitDdt, ettti (Stjrialaifet pafeuimat, fabottitoat fjefin rol)= 
feutenfa ja pafeniwat paafaupnnfiinfa. $oab ei tdltd fertaa 
jatfaiutt fotaa — s Jtaamattu ei ferro miStd fgt)§ta, joptmatto* 
man tDitoben ajatt jofjboStafo, fjetfotituneeu fotarooiman tafy 
bettfb tt>ai muuStafo ft)t)3td — ja patafi ^eriifalemtin. 

SKutta <3t)rialaifet fofoftroat fyajoitetut woimanja jdtteen. 
£?abab=Gsfet\ 3o6an frtniugag, laljetti tttottamaaii apurodfed 
filtd pttolen Sufrat tDirtaa, 9KefoDOtamia§ta, ja fuuri fotajouffo, 
£)abab=Gsferin fotapddmiefyeu, ©obafin jol)bo§fa, lafft taaS $§= 
raelia toagtaan. ©illoin f of oft £)anjib „faifen SjSraelin", laffi 
iyorbanin t)tt ja !oi ©nriataifet niiu tagbetlifeSti, ettd Ijeibdn 
fotapadmiefjenfd fe£a 7,000 roauuutaiStelijaa ja 40,000 ratja§* 
ja jalfamiegtd faatttiwat tai§te(u§fa. 9^t)t tefirodt faiffi fnrialai* 
fet funittfaat raufjan $§raefin fattgfa ja tulimat ©atoibin ala= 
maiftffi. $a Sttnmonilaifta eimdt f)e eudd robjenneet auttaa. 

9lmmouilaigten fattgfa fegti fotaa mield ebefteen. $oab 
piiritti fattatt aifaa I)eibdn pdafaupiutfianfa, 9iab6a'a*), ja fai 
toifjboin roaftoitetuffi eteld=ofan lauputtfia, niiu fauotun „roefi* 
faupungin", jofa fijaitft joen warrefia. ©itten tnli ©aluib. 
itfe piirittdmddn t)fci=ofaa faupunfia ja luottti fen. 2lnlara, 
fddlimatBn rangaigtttg £of)tafi nnt 2lmmonilaifia. ©arotb ait' 
tot Ijatotttda' faiffi fjeibdn faupunfinfa ja „pani fyeibdt fafyain, 
rauta=afeitten ja firtoegteu aiie ja poltti {jetbdt tiilininnetS* 
fa." **) Wain padtttti tdmd fota 9tmmonilaifia roagtaau. *) 5R a 6 6 a, 2tmmontfat§!en paafaupunft, olt t)f)ben Qafcoof'tn 
lifajoen toarreUa, jofa niacin fantaa nimen Nahr Amman, ffoupunfi 
on oHut mouta fertna nmfitiempina qttoina uubeHeen tofennettu ja 
taa§ fyahntettn. (Sgtyptin funingaS $to(emaio§ II efim. rafenfi 
fen uubeHeen ja antoi fiHe nimen ^ilabelpfyia, ja fittoin oli fe fau= 
nttmPia ja tarlettnpia faupunfeja Qiotbantn itiipuoIifiSfa mai§fa. 
©uuret ja metlittifen fjtjhrin failigneet rauniot lotyttytoat fietta httela 
niacin, eiittatnfin faupungin pofjjot§=ofa§fa, }o§fa wanljan 9koDa 
faupungin toafytoa Itnna olt. 

**) 9tain on tama patffa faannettq spiplta4fr>mttean fattn* 
ndffeSja, painettu 1870. 453 ®ott)ibin erinomaiita julmuutta naita 2lmtnoniIaifia roaStaau 
on fijl)§ta ouboffuttu. S)atoib, Qjumatata pelfdaroaifena tntetjena, ei 
fuittfaan tdSfa aftaSfa anfaitfe fiitoSta. ffuitenfin pitda meibdn mui§= 
taa, cttfi 2lmmonilaifet olimat fautjeito epdjumalanpatoeli|oita, jotfa 
tuIi»jumalaHenfa 9Koo(ofilIe e(i 9KtlfomiHe uljrafiroat iljmifid ja - omia 
(apfianfafin, jo jotfa oliroat Ijarjoittaneet fauljetta itilmuuffia Q§raeli» 
laifiaftn foljtaan, fun efim. aifoiroat pufjfai§ta faiffien 3a6effen fau* 
pungin afufa§ten filmat (1 ©am. 11,2), ja Ijalfafittmt raSfaita tt>aimo» 
ja ©UeabiSfa (5tm. 1, 13). Onto naiHe tciinmoifiHe itjmifiae mitfddn 
vangaiStuffet (iian anfarat? Sun jottfun fattfau ftmtimitta on tdtm* 
tttt, ftUotn antoa Qfumala t uu - Q j eil paaHc foroat rangai§tuf fet. ^ilufjan 
fftttri Sanaanmaan jumalattoniien afufaSteufin. ©itapaitfi on roiela 
mainittaroa, ettft 9tmmonilaifet otiroat Qgraeliu ntin fanoaffemntc toe* 
ritoiljoUtfet; Ijcibdn tarloituffenfa ci ainoaStaan ottut oman muanfa 
rajain laajentaminen, roaan l)e tafjtoiroat fjatoittdd fofonanfaQi§raetin 
fanfan ( S W- 83, 5—9). £erran fanfari Ijaroittamifen yrttt)§ on famatla 
foHmiSta £erraa Qumalaa roaStaan, jn fe epailematta ^eprait mifjan 
pditoand fohmStt rangaiitaan. 

JRutta, niinfuin jo fanottiin, ®aroibin julmuutta td§fft fofjben 
ci rooi fiittdd. SentieS otifin 2)atoibtn ftybdn fglmcnntjt ja toieraan- 
tunut £erra§ta. ^dmdn 9ltnmonilai§4 00 in alfana fjdn juuri lanfefi 
fuureen ftjntitn, jo§ta tutemme fertomaan feuraatoaSfa fertomuf* 
fe§fa, ja mafybottiita on, ettd {ufjett aifaan luonnoHinen fo§ton£)i* 
mo ja julmuuSfin oli 2>attribt§fa maifuttamaSfa. 

Jctnppclin rafcntomifcn ailomuS. Sun ®amib oli roott» 
tanut teiljottifenfa (luultaroaStt ^iliStcalaifet, 9Moa6ilaifet ja 
$obax\ ©nrtalaifet) ja :ebripuife§fa IjuotteeSfaait pddfaupungi§= 
faan rtautti raitljaa, aifoi f)dn rafentaa ^erralle Ijuoneen eli 
temppelin. |)dn oli toftn jo rafemtuttanut Waatetnajan, jo§fa 
,£>erran arflt fciiltjtettttn. 9Kutta tdmmomen toaatemaja ndfm' 
IjdneStd tit>t liian Ijaltealta, tun l)dn ttfe afui cebripuifegfa ijuo* 
neeSfa, ©atnib taljtot, ettd |>erraa paltneltaifiin fuuregfa ja 
fomeaSfa temppelisfa, niinfutn perron funnialle ja maje§teteg= 
belle fopifi. §anen toaltafuntanja oli jo niin iDotmaltinen ja 
funtnlaan tatoarat ft)tltn runfaat, ettd ®ateib teoift toteuttaa 
aifomuStaan. |)ur§faa§ta ja mtlpittbmdStd imeleStd oli tdmd ®a= 
toibin ajatuS la^tenqt, ja profetta 9latl)an, joia oli funinfaan 
ueutoonantaja ja QStatna, antoi td^dtt juoStutmtffenja. SDtutta 454 Igexxa oli fuitenfin to'i§ta mielta. £erra ilmegtnn StatfyaniUe ja 
IdSfee Ijdnen tlmoittaa ©afinbilfe, ettei Ijdnen pitdiit)t rafentaa 
.^erratle Ijuonetta. ferret Ijuomauttaa enf if ft, ettd f)dn, £>er-- 
ra, oli „tuaeltattut majqiSfa", eifd fdSfennt fetddn rafentamaan 
Ijanelle cebripui§ta Ijttonetta,; iljmifet alfoot fit© ttfetlenfd fun« 
niata fyafefo £>erran Ijuoneen rafentamifeSta. £ o i f e f f i 
oli l)dn £>dtfribin „ottanut lampurigta", jofybattanut Ijdntd ja 
afettanut fanfanfa pdd'mieljeffi ; mifd anfio ©attribilla fii§ olifi, 
ettd fydn ilman ^erran to§ft)d rafentaift £>erran ljuonetta, t)dn, 
jofa fttdpaitjt oli touobattanut patjon Werta (1 9lif. 22, 8)? 
Solmanneffi on £>erra itfe afettaroa tanfaltenfa fijan, jo§fa 
£>erran nimi on afuroa. Sfeljannef fi lupaa £>erra Ijerdttda 
£>qtotbi§ta ftemenett, jofa oli Ijdnen „ruumti§tanfa"' tuletoa. 
$an on rafeittanm nitnelleni fjuoneen, fanoo £>erra, . ja miiiii 
roaljnsigtan fatten nialtafuittanfa iStuimen ionfoiffijcSti. SPiinii 

olen fjfinen ijimfa ja l)fin on minnn poifnni. <0iutta 

tninuri laupeutem ei ole pncStn eriaroa. SBiibenneffi art* 
nettiin IttpattS, ettd ©attubin Intone jo roaltafunta oli pi)= 
ft)tod ianfaiffi|e§ti toafytoana. 

!Katf)an pufjui funiniaalle noma ,$erran fanat. £d§fd 
oli jDatoibifle fefii nijnrt)t)tt)§td ettd t)lennt)8td. £>atoib ei ottut 
mitddn itfe§fddn; faiffi oli l)dn faamtt £>erran futtreSta axmokta. 
(Si f)dn ebe§ ollut otollinen rafentamaan £>erralle tjuonetta. 
SWutta toifelto pitoten £>cttoibin tjuone fiunataan ja fjdueri fieme* 
nenfd nlennetddn, niin ettd £5attribin jdlfeitten, joia famalla on 
,g)erran ^w^alon poiia, on fefd rafentama ^erralle fntoueen 
ettd ianfaiffifeSti Ijatlitfema. ©t)tt)d§ti hBnrddttdtodt olitoat 
namd fanat ©amibitle; mutta fangen fuuret ja ifjanat otoat 
mt)b§ Iupattffet, jotfa td§fd annetaan!' Sftdmd Iupattffet tfiljte* 
tddn ©alomoSfa, mtttta ne tfaanfuin laajenemat ja nlenemdt ja 
faatoat lopullifen tdnttdmtjffenfa ®ri§tuffe§fa, ^umalan ^ojaS-- 
fa, jofa ianfaiffifeSti tjallitfce. RriStuS on fitS tulewn, ja on 
jgntnroa ^aroibtn ftemene»ta ja JjuoneeSta. 455 35att)ib ottt namot fanat fatfft f)t)todffeen, fefd nBt)rnt)tt)f= 
fen fanat ettd lupauffen fanat. Igan nBtyrnnttdd itfednfd ^perran 
ebegfa rufouffegfa, tunnugtaen itfenfa mttdttBmdfft, fanoen: 
„Sufa olen mind, £>erra, £>erra; ja mifd on minun Ijuoneeni, 
ettdg olet mimit tdfjdn agtt faartanut!" £>dn ttneld fiittdd ja 
nligtdd £>erraa ja pnntdd mi^botn, ettd £>erra toaljtoiStaifi ja= 
nanfa ja fiunaift ©atoibin (juoneen. — §erra nut)rt)t)ttdd itiitd, 
jotta Ijdntd pelfddtodt, fentdljben ettd Ijdnen armonfa fettle fuu- 
remmaffi tultfi Dnnettinen fe, jofa ottaa ntfnrnnttjffen t)t)todf= 
feen! £>dnelle $umalan armon aarteet a»aututt)at. SIlj, fuIoig= 
ta on toaitoaife((e, mitdttbmdtte fnnttfeUe, fun Ijdtt faapi toag= 
taanottaa fatffi armogta $efuffeu Srtgtuffen, meibdn $er= 
ramme fonrintofuoleman ja nlognoufemifen fautta! ©ittoin 
toagta ft)bdn on toaltnig ftittamadn ja t)Iigtdmdan. $)almb olt jalo ja tooittorifag Ijaflttftja. £)dn for ottt $g= 
raeltn fonfoit orioon £>erran fanfana pafanain fegfen; t)cin laa= 
jenft fuuregtt waltafuntanfa vajat, ja t)dn Ejatlitfi fanfaanfa tt)ot= 
magfa ja anifaubegja. Sftutta Ijdttettd oli toteld totnen ja fuu= 
rempt tnerfitng. §an on ItfcifcSjii fuljteegfa tuleroaan ftrt»tuf= 
feen. 35att>ibigfa toteutumat jo emtugtuffet fanfatle tuletoagta 
fiunauffegta, $uuban fanfarigta, ^aafoBtn tdljbegtd, ^Sraeltn 
toaltifagta ja £>erran tooibettttgta. 9Wutta ne etodt ©attubigfa 
toield faa lopulligta tdt)ttdmt)gtddn ; ne tfddnfutn ftrftt§tittt)at ja 
faamat uubett fifatlon toteutuaffeen miljbotn. td^bettifegti 3sefuf= 
fegfa Srigtuffegfa. ^rofetat ennugtatoat Srigtugta tdgtd Ia|= 
tien ®aJt)tbtn furougta ja Ijuoneegta ft)ntt)tt>dfft, 
£)annbin pojafft, toielapd itf e ®att>ibiffi ($er. 30,9; 
£>ef. 34, 24. t). m.). ®att)ib on nitnmuobotn $rt8tufjen eft=ifa. 
9Wutta toifefft tjan on mt|Bgfin ftrtStuffcn eftfuwa, ftlld tarfem* 
mtn futn minfddn muun IjenfilBn fopit 35atotbin eldmd SriStuf= 
feen. ®att)ibm alenmtg ja fororug fanfanfa pfiamieljefft, Ijdnen 

30 456 tooittonfa roifyottiSten t)li, pafanam Ijaftttfemineu jo fydnen fun* 
niarifa§ afemanfa fanfanfa fegfeltd, — nfiiSfa'loIjbtn fultma 
®att>ib ®ri§tu§ta ttialtafumtaSfaan. 2Bif)boin on $>att>ib iwiela 
SfriStuf jcn profetta. £>ervan €> en fi fattit £>att>ibin jofa on $ri3» 
tuffen eftfuttia, tuoba ft»tt)id ftlmdtyffid ei ainoa§taan $ri§tuf» 
fen tcaltafuntaan ja tooimaan, ttman tntjoS fjdnen fdvfimifeen* 
fa. £dtd Jicttnibin profetattiMa merftttjSta ®vi§tuffen fufyteen 
tobi§fatt>at eftm. ^falmtt. 2, 22 ja 110 t). mi., jotfa ottiat 
©attribin tefemdt. C. 3)an>i6ut Ccmfieeutulifet ja $erran fiurttufifet. 

57. t)tttt»iJ»in enjhmnfitnen t^tori lanfccmuS 
ja fatumus. 

2 ©am. 111. — 12, 14, 

3ofn lattice feifowonfo, fotfofoon, ettei Ijan lanfee. 9Ko= 

ni f)in§fa§ on lattgennut ftjntci£)tn ja unoljtanut ^umalanfa. 
Suinfa fdttri ©aulin ? !yotfut otoat fuitenfin ottaneet ^uma* 
Ian furituffet l)t)tt)dffeen ja ft)tod§ti fatuen fttntidan jatteen 
nouSfeet. SuningaS £>atoib, toaiffa olifin „mie§ i^umalan mielen 
jdlfeen", lanfeft Ijdnfin fuuriin ftynteifjin ja paabutti omantun* 
tonfa. §an oli fangen fuureSfa toaara§fa, mutta ^erran armott 
fautta Ijdn'ljerdftjafteen ja latui ftjntinfd. £dtd $>an)ibm Ian* 
feemuSta ja fatumuSta la^betnme nt)t fatfelemaan. ^Sufyufoon 
tdmd fertotnuS fofo totuutenfa tooimatta meille faifille ! 

©ota Sltnmonilaifia n>a3taan oli par^ailtaan. Suningaa 
£>atoib, jofa d§fettdin oli ntin tdt)betlife§ti Inontyt ©tjrialatfet ja 
funniariffaana fefd fuuren faaliin moittaneena oli palannut fotia,- 
jdi tattd fertaa $erufaletniin ja Idfyetti ^oabin piirittdttiddn 
9lmtnoniIai§tert pddfaupunfia Slahhaa. Soma jddminen ^erufa« 
Iemiin ei ottut tmttid, ja fe ofoittaa £)att)ibi£fa jonfunlai§ta ttieft», 
toutta ja mufaltmuben Ijalua. Sttnmonilaifet olimat ntjfqaatt 457 3§raeItUe >Daaralli[ia toiftoltifia ja 35ait)ibin olifi >)itant)t ttfe 
joljtaa tdtd fotaa. 35aiDtb oli pieneStd pitden tottunut tt)B£)bn 
eifa ollut fogfaau toairoojaan faa§tcint)t. ?it)t ndhttdd tobclta= 
fin l)duen funinfaaUtnen htmtianfa ja monet iooittoixfa faatta* 
tteen fydtiet ttrietteltyffeen. £idn falliSti fortoanja mufatt)uuben= 
fyahm ja otnan ferSfauffen fyenfieti Ijoufutuffette eifd ptyjtjmjt fnl* 
Idfft niigrtitibcSfd ja 3iutnalan fanan hmliatfuubeSfa. Sun ndin 
on ifymifen laita, fun iljmmen unfyottaa toaltDomifeu, nitn joutuu 
l)dn ptau fuuveen Iaufeemtfen toaaraau, ja ^umala jallit joSfuS 
fofeuben fumun IaSfeutua Jjdneit omantuntonfa tjlttje. 9tttu 
fdtoi ©anribntfin. 2Balroofaat jo rufotlfaat, cttettc ftufauffecn 
lanfeift. £en!i toftn on alttS, ntutta IHja on Ijeiffo (SOJatt. 
26, -41). 

Jotmetonna fatoeUegfadn tjuoneenfa fatolta, ndfi ®ah)ib 
SBatfeban; ja toaiffa l)dn fat ttetdd, ettd tdmd oli Urian, nljben 
Ijdnen urljoottigten pddlttffojenfd toatmo, fnttm' funinfaan l)tmo 
fuitenfin Ijdneen. $umalan, 2Koofef jen fautta antama Iafi \eU 
todsti fddtdd fuoleman rangaistuffen ftlte, jofa tefee ljuorin 
toifen iniefjen toaimon FanSfa (3 SlJoof. 20, 10; 5 9Koof. 22, 22). 
©itd pattft fieltdd Iafi funinfaita ottamagta itfelleeu tnonta 
emdntdd (5 9>loof. 17, 17).*) 2ftutta fun tjhno faa toattau itjmt* 
fe&fa, ftlloin fofeuttaa fe ja faattaa fyduet unoljtamaait $umalan 
fd§ft)t. 9iiin fdttri ©atoibinfm. 33atfe6a mt)ii3 tult tdmdn maa* 
tlman (jimon ja funnian fofatfemafft, ntin ettd fjdn ei fteltdt)tt)= *) IDatoibifln oli monta emdntda ja ftiS oli Ijan jo taman fa3= 
tgn tiHonut. SDiutta f)an ei tietarttyt tdl£ tifolfelfi, !o§Ia lanfan 
ta»a jo 9t6rat)Qmi§ta oSti, fjurSIaittenfin itjmiSten feSfot ei pannut 
taSfa foljben mitaan rajaa. Qumata oli pitfomietinett tdSfa afiaSfa, 
niinluin moneSfa muuSfafin ftoegben foljbaSfa, fanfanfa fyeiffouben 
tftf)ben. g)Ifttt)Qimoifuu§ oli fuitenfin pfifimaali, joljon QSraetin tuli 
fcljitttya. 9J!iSfd monitoaimoifuuS toaHitfi, fieHa feuraft aina fuu= 
tcmmaSfa talji toaf)emma§ttt maartt§|d eripuraifuug, murlje tynnd 
fnifeHaifet rangaiStuffet. Gfcditemdtta IDatoibinfin tapa pitdd monta 
maimoa oli tyfft toaifuttahia f^y l)dnen nyt puljeena otemaan tanfee= 
mifeenfa jo ftybammenfa fofeentumifeen. Satfo f. 369. ■458 ngt 'menemdstd funinfaan tnfo waiffa f)dn tylla tteft, ettd lafi 
mddrdfi fuolemanrangaigtuffen fjdneitefin fiitd fgnntgta. 
fitin (jimo on fttttiitttjt, fnttmjttiia {e fnnntn. 

©imttirtteott jdtfeen oliftjfauttut ©amibui fatuwan ri!o§= 
tanfo. Dmatnnto tieti}§ti foimafi fydntd pafjaSta teo§ta-. SDtutta 
roatffa ©anrib oli tottunut fuulemaan omantuntonfa dantd, 
ntinfttin faiftt $itmalata pelfdcitodtfet tefettidt, joitten ftybdmrniri 
£>erratt fana on faanut ttiataigta, mitt fjdtt et fuitenfaan ttt)t 
fatumuSta tef)ttt)t. 2tinafaatt ei fatten fatumuffettfa ^erratt 
ebegfd ottut perinpoljjainen ja toilpiton. $a feutdfjben foleubert 
fumu taSteutui t)i)d toaan taajemmatta fatten fielunfa filmien 
eteen. Xefyty fnntt tot feuraSfanfa muita fijntejd, ja iiiirt ©ainib 
lanfefi t)f)d fgioemmdtte. Sun 93atfe6a fentdljben laljetti funin= 
faaKe fanan ftita, ettd fjdn oli raSfaaffi tuttut, ajatteti £)att>ib 
ainoaStaan, fni'nfa £)dn tootfi rifoffeitfa peittda iljmteten ebeSfa. 
■£dn pelfdfi nt)t fitd fjdpedta ja ebegtt>a§tau§ta, mifd IjdtteHe, 
funinfaatte, tuftfi ofaffi, jo§ tdmd rifo§ tulifi ilmt. SdSfd tarfoi= 
tuffeSfa ISEjettt E)dn $oaoitte fattan ja fdSfi fjdntd Id£)cttdmddn 
llriata $erufalemiin. Sun Uria oli funinfaan ttjfB faapunut, tie* 
buSteli £>att>ib f|dneltd foban afioita ja fdSfi Ijantfi fenjdlfeen 
.menemddn fjuoneefenfa fefa Idljetti'fjdneUe lanjoja luntrifaaQtfeS* 
ta potjbdStd. 'SRutta Uria, tdmd urfjooltinen ja uSfotfitten &-- 
raetin fotitag, ei mennntfddn fjnoneefenfa, moan pant maata fn= 
ninfaatliStett Ijenttoarttjain l;an§fa funinfaan etuljuottetftn. Sun 
©atnib feuraatoana aamuna fat fen tietdd ja fnfnt fntjtd fitljen, 
toaStaft Uria: „2trfft ja £;3rael ja ^uuba mafaatoat' majoi§fa 

ja mind mentftn' fyuoneefen ftyomddn, juomaatt ja ma= 

faamaart emdntdnt ttjfond? Sfttin totta ruin find eldt ja ftiuttt fie= 
Iu§ eldd, en tee mind fitd." 3 a Waiffa ©attrib futfui Uriata 
fanSfanfa . aterioimaan ja „juotoutti fatten," ei Uria fittenfddit 
mennnt fotianfa, roaan pant maata funinfaan tjuoneefen. Sot* 
matitena pditoand la^etti £>att>ib Uvian tafatfin fotaan, ja fjdnett 
mtjotdnfd JvoaBtKe firjeeu, joSfa oli fettod' fdSfn annettu, ettd 459 Una pitt afetettantan femmoifeen foljtaan tat§te(u§fa, jo§fa 
fydn ttrifyottifen miefan fautta faatutft. 

3Boi fitd furfeuttn, joljon ^umaian inie§ £>attrib oli joutu* 
nut! $eittddffeen fnntiddn, jott'ei f)dn ifjmiSten ebeSfd joutitifi 
fjdpeddn, antaa ()dn tappaa nfjben u§fottifimmi§ta pa(tt)eIijoi§= 
taan! 9Jditd tel)be§fd ei ©attnbut omatunto fuinfaan tooinut 
ofla raufjatfinen; tnutta fydn ei fuunnetfut omantuntonfa ddntd. 
Suinfa on mal)botti§ta, ettd £>erran paltoelija on nsoinut mint 
ft)tt)d§ti langeta? Stdma fertomuS fjuutaa meiUe ifddnfuin tu= 
fjannen tortoen ddneltd: SBalioofaat! Sun £>aunb ndin 
lanlefi, niin toot fufa taijanfa tneiStd langeta. !ya toarmaSti 
. tapafytuufin Ianfeemu§ jofatfetfe, jofa ei umfaio ja rufoile; fen 
iljmifen toiimeifet tuletoat paljemmifft fuin enfimmdifet. 

£>att>ibin [anfeemuS ja tifjafntoeinnidtteniajoamineii fnntiin 
on e!att)d fittoa jofapdtoaifegtd tobeftifuubeSta. Sun jofu i)i= 
mo eftm. t)lpen§, afjneu§, nautinuon fyhno t. in. f., faa 
ifjmifeSfd toatfan, ftttoht palja tefo todijnt) t)dntd, ja fan= 
gen fyelppo on fydnen langeta rifoffiin. $a fun ferran rifo§ 
on tapat)titnut, fi (Coin fjdnen fjimonfa ajaa fjdnet nfjd etem* 
maffi: Sftonetfaifet paljeet feuraatoat jdljeSfd, ja oifea fatu= 
nm§ fdnpi t)i)d tuaifeammaffi. $ofa fuofii t)tjtd rietaSta fjenfed 
fnbdmmesfddn ja toaltniStaa fitte fijaa, fjdn joutuu fofjta monen 
muun fjengen maltaan (SRatt. 12, 45). 

3foa6 tefi niinfuin funingaS oli firjee§fd fdSfennt. £)dn 
afetti Urian fotajouftm etujmdfydn Idtjette faupungin muur'ia, ja 
Uria qnnd muuta £)awtbin tt)dfed ftind faatui. — $oab ofottti 
tdSfd jumatattomuuttaan, fun I)dn totteti ©atoibin fd§fnd. £ari 
tiefi fjtitoin, fuinfa palja tdmd tefo oli; Urian urfjoottifuuben 
tunfi t)dn mt)o§. 9Jhttta $oab, jofa itfe oli wurfjaaja, ei eStd* 
nnt tdtd paljaa tefoa, maiffa fjdnen toelttiottifuutenfa olifi rodati- 
nut fitd eStdmdan ja toaiffa fjdnettd fnlta olifi oftut toaltaa jarof)* 
f eutta fitd tefemddn. . ©entdfjben Urian jia muttten faatuneitten . 
fublema lanfee Qoabinfin Ijartioitte fjdnen fnntitaaffanfa Itfdfft. 460 Suit ©otoib fittetnmiti fananfaattajan fautta fai fuutla, 
ettd tniei)id pit faatunut ja ettd Uria oli mnii§ fuoftut, fanoi fjdtt 
ainoaStoan: „@atto ttditt Qon6i((e: did fitd paljaffeg pane, fittd 
mieffa fno miUoitt minfi, futtoin funfi — — .' — Sflnt oli 
©atoibin fofeu§ ftmrimmitfaan ja lanEeentuffenfa fmmmtnillddit. 
£dn on tnnttjttidinen fittci, ettd pneit aifeenfa on ounistunut. 
Sunnianfa ja Ionian ttimeufd iljntiSten feSfeti on ij'dn fdilnttd* 
nt)t. ®i lufaan tienngt mitddn pnen papi§ta teoiStoon ; ^oab 
tyffiti tuttfi Uriatt fuoleman fntm. ©atoib oli ttiin tuubitettut 
omaatuittoanfa nufuffiin, ettd fjdn, „mie§ Qumalau mielejt 
jdlteen", unt on (jnmittddn fittci, ettd fatten paljat aifeenfa owat 
onniStuneet ja pafyat telonfa falaifuuteen jddneet! — <PerMeen 
ttmlta on fituri maailntaSfa, tun ij&n moipi IjurSfaitaftn faattaa 
femmoifeeu efftjmnffeen ja pimetjteen! Dlfaot raittiit, roalttiO' 
faat; ftttd tcMn roil)ofltfcmte ptttik tat) gmpfiri, niitifmit fili«= 
ron jnlopettra etfteit fcncit pit ltielift (1 pet. 5, 8). 

©enjdlfeen otti ©owib 93atfe6an itfetlenfd etndnndffi, ja 
£)dn fnnnntti SamibUte pojatt. $)att>ibin rifoS ei ftiitenfaait 
unoljbitffiin jddiwt. Sittfi Sttmala tuottao tuomiolle foiffi 
folotttt ttjbt, \oto ite owat profit ta^i pat)at (@aarn. 12, 
14). Qtxxa ticfi mitd ®aloib oli tefjnnt, maiffei ifjmifet fiitci 
paljon mitddn tieniteet. SRaamattu fattoo fertontuffeSfaau td§td: 
„mutta fe tt»o, jonla £>an>ib teli, .oli pafja perron ebeSfd." 

£erra ei jattdnqt Iangeitnutto paltoefijatanfa ©arntbta, 
maiffa tdmd oli niiu fuureSti riffonut, maan Ejeratti fya= 
ne§fd fatuinufjen. SEd§fa ^jerra ofoittaa fuurta armoaan 
ja laupeuttaan. 3o§ pn olifi jdttdnnt £)att)ibin fiffe 
omten fytmojen tietle ltiaeltamaait, jota tdmd oli fofeu= 
beSfaan alfanut maeltaa, niin olifi 35anrib h,uffaau joutunut. 
ja fofo fydnen entineit jumalanpelfonfa ei olifi f)dntd mitddn 
pobnttannt. 5Dtutta £>erra ei I)dntd jdttdntjt. |)erra fjerdttdd 
effnneet palmelijanfa ufeintmiten foluan turituffen fautta. Staf* 
!aana ifdnd £erra lufittaa, ja fentd^ben tdmd furituSfin, 
toaiffa fuinfa fottm fe tieneefin, on pelffdd artnon ofoituS=